Toelatingsregeling galeries 1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 11-11-1995 t/m 30-12-2004

Toelatingsregeling galeries 1996

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. minister:

  de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  b. galerie:

  een professionele, economisch zelfstandig functionerende en voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar met als belangrijkste activiteit aaneensluitende wisselende tentoonstellingen plaatsvinden met als doel het verkopen van kunstwerken van beeldende kunstenaars, vormgevers of architecten;

  c. Stichting:

  de Mondriaan Stichting te Amsterdam.

  d. rentesubsidieregeling:

  de tussen de minister en de financieringsmaatschappij de Lage Landen gesloten overeenkomst inzake de verstrekking van geldleningen ten behoeve van het bij toegelaten galeries aankopen van kunstwerken op het gebied van de beeldende kunst, de bouwkunst of de vormgeving.

 • 2 Deze regeling is op kunstwerken van vormgevers alleen dan van toepassing indien er tenminste acht kunstwerken worden gepresenteerd in een tentoonstelling met als doel het geven van inzicht in vormopvattingen van een bepaalde vormgever, groep vormgevers of met betrekking tot een bepaald soort produkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met gebruikmaking van de rentesubsidieregeling kunnen uitsluitend kunstwerken worden verkocht van kunstenaars die hun vaste woonplaats hebben in een lid-staat van de Europese gemeenschap of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en die aantoonbaar zijn gepresenteerd in een tentoonstelling van een op het moment van aankoop toegelaten galerie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Galeries die op grond van de Toelatingsregeling galeries 1995 voor het jaar 1995 zijn toegelaten als verkooppunt voor de uitvoering van de rentesubsidieregeling, zijn tevens voor het jaar 1996 als zodanig toegelaten.

 • 2 De minister deelt de galeries, bedoeld in het eerste lid, vóór 1 januari 1996 mede tot welk bedrag in 1996 kopers in aanmerking komen voor subsidies in de kosten van geldleningen, aangegaan ten behoeve van de aankopen van kunstwerken bij de desbetreffende galerie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De minister kan, gehoord de Stichting, voor het jaar 1996 andere dan de in artikel 3 bedoelde galeries toelaten als verkooppunt voor de uitvoering van de rentesubsidieregeling.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Een galerie als bedoeld in artikel 4 wordt slechts toegelaten als verkooppunt indien:

 • a. de galerie is ingeschreven in het register van een Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • b. de galerie ten minste vier dagen per week voor het publiek geopend is;

 • c. de tentoonstellingen van de galerie van voldoende kwaliteit getuigen, blijkens de tentoonstellingen die de galerie in de jaren 1994 en 1995 heeft gehouden; daarbij speelt mede een rol de vraag of de galerie hetzij door haar programmering, door haar tentoon-stellingen, door haar kunstenaarskeuze, dan wel door een combinatie van deze factoren een eigen visie manifesteert;

 • d. kan worden aangetoond aan de hand van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken dat de galerie in ieder geval in de jaren 1994 en 1995 heeft gefunctioneerd als galerie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Een galerie als bedoeld in artikel 4 kan een aanvraag voor toelating indienen vóór 15 november 1995.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend op het als bijlage I bij deze regeling gevoegde formulier.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Minister legt de aanvraag voor aan de Stichting met het verzoek te beoordelen of de desbetreffende galerie voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 5, onder c.

 • 2 Bij de voorbereiding van een advies betrekt de stichting tenminste vijf personen waaronder in ieder geval:

  • a. een persoon op voordracht van de Galeriebond;

  • b. een persoon op voordracht van de Vereniging van Galeriehouders;

  • c. een beeldend kunstenaar;

  • d. een persoon die geacht kan worden de belangen van de kopers van kunstwerken te behartigen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Op een aanvraag wordt beslist vóór 1 januari 1996.

 • 2 Indien de beslissing een toelating inhoudt, deelt de minister daarbij mede tot welk bedrag in 1996 kopers in aanmerking komen voor subsidie in de kosten van geldleningen, aangegaan ten behoeve van de aankopen van kunstwerken bij de desbetreffende galerie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Een toegelaten galerie doet zo spoedig mogelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot toelating. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Indien blijkt dat een toegelaten galerie bij aanvraag door de koper van een geldlening op grond van de tussen de minister en de financieringsmaatschappij de Lage Landen gesloten overeenkomst, gegevens heeft verstrekt waarvan de galerie wist dan wel redelijkerwijs kon weten dat deze onjuist zijn of in strijd met voorwaarden van deze regeling of vorenbedoelde overeenkomst, dan wel indien een galerie niet voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 5, of aan artikel 9 kan de minister de toelating intrekken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Toelatingsregeling galeries 1996.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 27 oktober 1995

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Bijlage I

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Aanvraagformulier voor galeries in Nederland ten behoeve van toelating als verkooppunt in het kader van de Toelatingsregeling galeries 1996

Dit aanvraagformulier bestaat uit 6 bladzijden

Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting bij de Toelatingsregeling galeries

Na invulling en ondertekening het formulier toezenden aan:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Buro Kunstaankoopregeling

Kamer BCA 215

Postbus 3009

2280 ML Rijswijk

Telefoonnummers: 070-3406645/3406260

I. ALGEMENE GEGEVENS

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

1.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Naam van de galerie:

Naam van de galeriehouder:

Adres van de galerie:

Postcode en vestigingsplaats:

Telefoon galerie:

Fax galerie:

Postadres:

Telefoon woonadres:

Nationaliteit galeriehouder:

2.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, sinds wanneer verblijft u in Nederland:

(afschrift van documenten waaruit dit blijkt bijvoegen)

3.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder

nummer:

datum:

Heeft u reeds een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gezonden: ja/neen

(indien u deze vraag met neen heeft beantwoord, s.v.p. een kopie bijvoegen)

4.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Maakt u voor de eerste keer gebruik van deze regeling: ja/neen

Indien u al eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt, gedurende welke periode was dat:

5.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Wilt u hier aangeven op welke dagen de galerie geopend is:

6.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Is de galerie de hoofdactiviteit van de onderneming: ja/neen

Wat zijn de overige activiteiten:

Bent u aangesloten bij een beroepsorganisatie: ja/neen

Zo ja, welke:

7.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Kunt u aangeven welk aandeel die activiteiten hebben in het totaal van de presentatie van de galerie:

De gegevens op deze pagina zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld

8.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Naam galerie:

Wat was de omzet van uw galerie in 1993 en 1994 in totaal:

(bewijsstukken meezenden, b.v. uw goedgekeurde belastingformulier)

Wat is de omzet van uw galerie in 1995 tot 1 oktober:

Deze gegevens, die strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, zijn uitsluitend bestemd voor het vaststellen van een eventueel budget

9.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ontvangt u een provinciaal, dan wel een gemeentelijke subsidie en waarvoor is het subsidie bedoeld:

Welk bedrag ontvangt u per jaar: f

(bewijsstukken meezenden)

II. SPECIFIEKE GEGEVENS

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Gegevens ten behoeve van de advisering door de Mondriaanstichting

1.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Minimaal aantal tentoonstellingen per jaar:

Overzicht van tentoonstellingen over 1994 en 1995 bijvoegen

Deze informatie dient met beelddocumentatie te zijn onderbouwd.

2.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Aantal verschillende kunstenaars van wie in 1994 en 1995 werken zijn verkocht: (naam, adres, woonplaats)

3.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Aantal kunstwerken dat in 1994 en 1995 is verkocht:

Deze gegevens zijn nodig i.v.m.

evaluatie-onderzoek

4.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Aantal dagen per week dat de galerie voor het publiek open is:

5.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Op welke wijze is/wordt aan de tentoonstellingen (landelijk) publiciteit gegeven:

6.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Onderneemt u activiteiten in het buitenland, en zo ja, welke:

7.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

7. Beschikt u over een beleidsplan:

Zo ja, bijvoegen

8.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Wilt u op aparte bijlagen uw galerieprogramma’s van 1 januari 1994 tot 1 januari 1997 zoveel mogelijk specificeren en voorzien van de volledige gegevens van de kunstenaars: (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, land en telefoonnummer en bij de E.E.G. kunstenaars de nationaliteit van de kunstenaar):

9.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De map waarin dit formulier aan u is aangeboden is bestemd voor terugzending aan het Buro Kunstaankoopregeling.

De lege hoezen kunt u naar eigen inzicht vullen met relevante informatie en documentatie over uw toekomstige galerie-activiteiten.

De meegezonden gegevens blijven ter beschikking van het Buro Kunstaan-koopregeling en worden niet terug-gezonden, tenzij daarom wordt gevraagd.

Een medewerker van het Buro Kunstaankoopregeling kan zonodig een werkbezoek brengen aan de galerie. U wordt verzocht uw medewerking te verlenen.

Aanvrager/aanvraagster verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Hij/zij verklaart voorts ermede bekend te zijn dat een eventuele toelating voor de duur van 1 jaar geldt.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Naar boven