Regeling werkzaamheden functionaris dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer in Arrondissement Amsterdam

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-10-1995 t/m heden

Regeling werkzaamheden functionaris dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer in Arrondissement Amsterdam

De Minister van Justitie,

Overwegende dat wenselijk is dat in de politieregio Amsterdam-Amstelland de dienst bij de gerechten, de betekening van gerechtelijke stukken en executietaken binnen de gerechtsgebouwen te Amsterdam en het transport van personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd ook door anderen, dan ambtenaren van politie, kan worden verricht;

Besluit:

Artikel 1

De functionaris, werkzaam bij de dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer in het Arrondissement Amsterdam, is bevoegd tot het verrichten van de navolgende werkzaamheden:

  • a. de dienst bij de gerechten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder ten derde, van de Politiewet 1993;

  • b. het transport van personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd;

  • c. de werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 373, 387, eerste lid, 391, 541, tweede lid, 556, eerste lid, en 587, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot personen die zich in de gerechtsgebouwen in het Arrondissement Amsterdam bevinden.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na publikatie van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Deze regeling wordt met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 11 september 1995.

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

A. van der Meer,

het wnd. hoofd van de Directie Politie.

Naar boven