Wijzigingsbesluit Vissersvaartuigenbesluit

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-02-2004.]
Geldend van 23-11-1995 t/m heden

Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 93/103/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen (PbEG L 307)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 september 1994, nr. S/J-31.332/94, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en juridische zaken;

Gelet op Richtlijn nr. 93/103/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen (PbEG L 307), en op de artikelen 3, 5, 9, 66 en 73 van de Schepenwet;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 12 december 1994, nr. W09.94.0560/K);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 augustus 1995, nr. J-14.032/95, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en juridische zaken;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II. Overgangsbepalingen

  • 1 De artikelen 150, eerste lid, onderdeel 7, 175, eerste lid, onderdeel 7, 188, vijfde lid, 200, onderdeel 3, 276, vierde tot en met zesde lid, en 358 zijn met ingang van 23 november 1995 van toepassing op vissersvaartuigen gebouwd op of na 23 november 1995 en met ingang van 23 november 2002 van toepassing op vissersvaartuigen gebouwd voor 23 november 1995.

  • 2 Artikel 193a is met ingang van 23 november 1995 van toepassing op vissersvaartuigen gebouwd op of na 23 november 1995.

  • 3 Artikel 193b is met ingang van 23 november 2002 van toepassing op vissersvaartuigen gebouwd voor 23 november 1995.

  • 4 Artikel 348a is van toepassing op alle vissersvaartuigen met ingang van 23 november 1995.

  • 5 Indien een vissersvaartuig gebouwd voor 23 november 1995 ingrijpende reparaties, verbouwingen of veranderingen ondergaat na 23 november 1995, voldoen de onderdelen van dit vissersvaartuig die onderwerp zijn van deze ingrijpende reparaties, verbouwingen of veranderingen aan de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 193b. Ingrijpende reparaties, verbouwingen of veranderingen geschieden in overleg met de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie.

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor elk der landen van het Koninkrijk verschillend kan worden bepaald.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 september 1995

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de derde oktober 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina