Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 13-06-2024.
Geldend van 04-08-1995 t/m 31-12-2023

Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gezien de uitgebrachte adviezen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 1 Voor opnamen in de lijst van watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90), worden de volgende gebieden aangemeld:

    • a. het op bijlage A van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Krammer-Volkerak’;

    • b. het op bijlage B van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Verdronken Land van Saeftinge’;

    • c. het op bijlage C van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Zwarte Meer’.

  • 2 De aanmeldingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota, welke deel uitmaakt van deze beschikking.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 1 De in artikel 1 bedoelde gebieden worden aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, 79/409/EEG (Pb. EG L 103).

  • 2 De aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota, welke deel uitmaakt van deze beschikking.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.9, vierde lid, van de Wet Milieubeheer is niet van toepassing op het gebied ’Krammer-Volkerak’, en is niet van toepassing op geluidhinder in of vanuit de op bijlage C aangegeven vaargeulen in het ’Zwarte Meer’.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juli 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven