Wijzigingswet Destructiewet (in verband met E.G.-richtlijn inzake destructie)

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 13-06-2024.
Geldend van 11-11-1994 t/m 31-12-2007

Wet van 29 september 1994, tot wijziging van de Destructiewet en de Vleeskeuringswet (in verband met E.G.-richtlijn inzake destructie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Destructiewet aan te passen aan Richtlijn 90/667/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1990 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke afvallen en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begrepen) (PbEG L 363), alsmede in verband daarmede enkele wijzigingen aan te brengen in de Vleeskeuringswet, en aan Richtlijn 93/118/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1993 tot wijziging van Richtlijn 85/73/EEG inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees en van vlees van pluimvee (PbEG L 340);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Degene die bij de inwerkingtreding van deze wet een verwerkingsbedrijf uitoefent waarin laag-risico-materiaal tot ingrediënten van diervoeder of vismeel wordt verwerkt, dient binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet daartoe bij Onze Minister een vergunning aan te vragen.

  • 2 Degene die bij de inwerkingtreding van deze wet een verwerkingsbedrijf uitoefent waarin laag-risico-materiaal wordt gebruikt voor de bereiding van voeder voor gezelschapsdieren of farmaceutische of technische produkten, dient binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet bij Onze Minister of het door hem daartoe aangewezen orgaan een verzoek om registratie in het in artikel 5, tweede lid, bedoelde register in te dienen.

  • 3 Gedurende de in de voorgaande leden bedoelde periode, alsmede zolang op de aanvraag, onderscheidenlijk het verzoek, nog niet onherroepelijk is beschikt, worden de in de voorgaande leden bedoelde personen aangemerkt als vergunninghouder, onderscheidenlijk geregistreerde, in de zin van deze wet.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 september 1994

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de tiende november 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven