Wijzigingsbesluit Mijnreglement continentaal plat (ioniserende straling)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-12-1994 t/m 31-12-2002

Besluit van 15 augustus 1994, tot wijziging van het Mijnreglement continentaal plat (ioniserende straling)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 23 maart 1993, nr. 93021164 WJA/W, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de richtlijn nr. 80/836/Euratom van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980, houdende wijziging van de richtlijnen tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PbEG L 246) en op artikel 26, eerste lid, onder b en e, van de Mijnwet continentaal plat;

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 1993, nr. W10.93.0175);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 5 augustus 1994, nr. 93092683 WJA/W, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

  • 1 Artikel 167 van het Mijnreglement continentaal plat geldt gedurende drie maanden na het in werking van dit besluit niet ten aanzien van gedragingen als in dat artikel omschreven, voor zover voor zodanige gedragingen onmiddellijk vóór dat in werking treden een verklaring of een ontheffing van kracht was als bedoeld in artikel 184, eerste onderscheidenlijk vierde lid, van het Mijnreglement continentaal plat zoals het toen luidde. Indien binnen de in de vorige volzin genoemde termijn een vergunning als bedoeld in artikel 167, eerste of tweede lid, van het Mijnregelement continentaal plat is aangevraagd, gelden die artikelleden voorts niet ten aanzien van de desbetreffende gedragingen zolang niet op de aanvraag is beslist.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 augustus 1994

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de zesde september 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven