Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (kankerverwekkende stoffen en processen)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 26-08-1994 t/m 31-12-2002

Besluit van 9 augustus 1994, tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (kankerverwekkende stoffen en processen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 25 oktober 1993, nr. 93077963 WJA/W;

Gelet op de richtlijn nr. 90/394/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (PbEG L 196) alsmede op artikel 9, eerste lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat;

De Raad van State gehoord (advies van 24 januari 1994, nr. W10.93.0715);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 1 augustus 1994, nr. 94053850 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

  • 1 Indien arbeid wordt verricht waarbij personen ten gevolge van hun werk worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen en processen, dienen de bestuurders van de betrokken mijnonderneming of in artikel 12, eerste lid, van het Mijnreglement 1964, onderscheidenlijk in artikel 11, eerste lid, van het Mijnreglement continentaal plat, bedoelde andere onderneming binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit het in artikel 2 van het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen bedoelde register te hebben aangelegd en de in artikel 3 van dat besluit bedoelde beoordeling te hebben gemaakt.

  • 2 Personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds met werkzaamheden zijn belast die, blijkens de beoordeling bedoeld in artikel 3 van het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen, gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en gezondheid, dienen door de bestuurders van de betrokken mijnonderneming of de in artikel 12, eerste lid, van het Mijnreglement 1964 of artikel 11, eerste lid, van het Mijnreglement continentaal plat bedoelde andere onderneming binnen zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit voor de eerste maal in de gelegenheid te worden gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 11 van het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen te ondergaan.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 augustus 1994

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven