Besluit uitvoering overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 17-12-1995 t/m 31-12-2006

Besluit van 2 juni 1994, houdende regelen inzake het toezicht op verzekeraars ter uitvoering van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 februari 1994, no. BGW94-221, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op de artikelen 19 en 187, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

Gezien de adviezen van de Verzekeringskamer en van het Verbond van Verzekeraars;

De Raad van State gehoord (advies van 28 april 1994, no. W06.94.0099);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 24 mei 1994, no. BGW94-551;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van de wet en de daarop berustende bepalingen worden - voor zover daaruit niet anders blijkt - als lid-staat aangemerkt:

  • a. de Republiek IJsland;

  • b. het Vorstendom Liechtenstein; en

  • c. het Koninkrijk Noorwegen;

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1994, met uitzondering van artikel 2, onderdeel b, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juni 1994

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de eenentwintigste juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven