Regeling uniformkleding en onderscheidingstekenen rijksbrandweerpersoneel

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-07-1994 t/m heden

Regeling uniformkleding en onderscheidingstekenen rijksbrandweerpersoneel

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 65, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement

Besluit:

Artikel 1

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder de ambtenaar: degene, die is aangesteld in één van de rangen, bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid, van het Besluit brandweerpersoneel en werkzaam is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 2

De ambtenaar is verplicht in voorkomende gevallen:

  • a. de uniformkleding, bedoeld in de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage 1, te dragen:

  • b. het bij zijn rang behorende onderscheidingsteken, bedoeld in de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage 2, te dragen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling uniformkleding en onderscheidingstekenen rijksbrandweerpersoneel.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 19 mei 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Naar boven