Regeling functioneel leeftijdsontslag administratief-technische functies

[Regeling vervallen per 01-02-2016.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 30-04-1994 t/m 31-01-2016

Regeling functioneel leeftijdsontslag administratief-technische functies

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 88, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2016]

Het bevoegd gezag kan functies van ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, aanwijzen waaraan een leeftijdsgrens van 60 jaar is verbonden, indien deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de aard van de aan de functie verbonden werkzaamheden is vergelijkbaar met die van een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

  • b. er is sprake van een functie waaraan risico's en ongemakken zijn verbonden vergelijkbaar met die aan een functie van een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

  • c. de ambtenaren in de functie werken volgens een dienstrooster dat in overwegende mate overeenkomt met het dienstrooster van een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling functioneel leeftijdsontslag administratief-technische functies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 april 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Naar boven