Wet op de identificatieplicht

Toekomstige wijziging(en) op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 1994.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2017.
Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-03-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 3. Alcoholwet
  Artikel: 20
 4. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 40a
 5. Algemene douanewet
  Artikelen: 1:34, 3:2
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 5:16a
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 47
 8. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 2.42b
 9. Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen
  Artikel: 33
 10. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 22
 11. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016
  Bijlage: behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging wet arbeid vreemdelingen 2016
 12. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 35
 13. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 44
 14. Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
  Artikel: 10
 15. Besluit burgerservicenummer
  Artikel: 12
 16. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 29
 17. Besluit inburgering
  Artikel: 3.4
 18. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikelen: 5, 10a, 11
 19. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 23
 20. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 19e, 19h, 19k, 63
 21. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 22. Gemeentewet
  Artikel: 151a
 23. Invorderingswet 1990
  Artikel: 58
 24. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 6
 25. Kieswet
  Artikelen: H 3, H 4, H 9, I 2, I 5, J 24, J 8, R 8, Y 32, Ya 3, Ya 5
 26. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 3
 27. Participatiewet
  Artikel: 17
 28. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikelen: 32, 57, 96
 29. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
  Artikel: 30
 30. Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001
  Artikel: 44
 31. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 43
 32. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 28
 33. Politiewet 2012
  Artikel: 8
 34. Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet
  Artikel: 1
 35. Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen
  Artikel: 4
 36. Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten
  Artikel: 7
 37. Regeling inzage- en correctierecht UWV
  Artikel: 1
 38. Regeling inzage- en correctierecht Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 1
 39. Regeling precursoren voor explosieven
  Artikel: 4
 40. Regeling subsidie zoute veren
  Artikel: 4
 41. Regeling tachograafkaarten
  Artikel: 9
 42. Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 43. Regeling toelating veiling benzinestations langs rijkswegen
  Artikel: 5
 44. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 54ca, 54f
 45. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 33, 59, 67, 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 67g, 67h, 67ha, 67i, 132a, 197a
 46. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikel: 9
 47. Subsidieregeling raadgevend referendum
  Artikel: 8
 48. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 8
 49. Telecommunicatiewet
  Artikel: 18.15
 50. Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming
  Artikel: 10
 51. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 2
 52. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 2.1, 7.5, 10.6, 11.6
 53. Veteranenbesluit
  Artikel: 22
 54. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 111
 55. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 6
 56. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
  Artikelen: 3, 15
 57. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 15, 15a
 58. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:7, 5.2.1
 59. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.52, 2.80
 60. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 51a
 61. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 7
 62. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 77
 63. Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES
  Artikelen: 15, 16
 64. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 13
 65. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 13
 66. Wet inzake spaarbewijzen
  Artikel: 3a
 67. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.1
 68. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.3.4, 5.2.8
 69. Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
  Artikel: 6a
 70. Wet op de identificatieplicht
  Artikelen: 2, 23
 71. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 28, 29, 30, 35d, 35e, 35h, 35k, 35l, 35m
 72. Wet op het notarisambt
  Artikel: 39
 73. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 92
 74. Wet raadgevend referendum
  Artikel: 115
 75. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 55
 76. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikelen: 10.1, 10.3
 77. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 27
 78. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 15a, 38, 38p, 77f, 77ta, 77w, 77z, 231, 438, 440, 447b
 79. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 27a, 29c, 80, 242, 257a
 80. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (Versterking fiscale rechtshandhaving)
  Artikel: II
 81. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)
  Artikel: VB
 82. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 4, 118

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2027 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 53 34358 17-02-2017
samen met
23-02-2022
Stb. 2017, 65
samen met
Stb. 2022, 85
Inwtr. 1
01-03-2017 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 53 34358 17-02-2017 Stb. 2017, 65 Inwtr. 2
20-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 10 33440 09-01-2014 Stb. 2014, 11
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
01-02-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
01-01-2005 Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
01-04-2001 Wijziging 08-03-2001 Stb. 2001, 132 26977 19-03-2001 Stb. 2001, 147
Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 3
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-06-1994 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding op grond van artikel 13, tweede lid, van die wet vervalt.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/65 gesteld op 1 maart 2022.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 3 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking treedt.2)
 3. Treedt in werking als de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.3)
Naar boven