Wet op de identificatieplicht

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-03-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 3. Alcoholwet
  Artikel: 20
 4. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 40a
 5. Algemene douanewet
  Artikelen: 1:34, 3:2
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 5:16a
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 47
 8. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 2.42b
 9. Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen
  Artikel: 33
 10. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 22
 11. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016
  Bijlage: behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging wet arbeid vreemdelingen 2016
 12. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 35
 13. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 44
 14. Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
  Artikel: 10
 15. Besluit burgerservicenummer
  Artikel: 12
 16. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 29
 17. Besluit inburgering
  Artikel: 3.4
 18. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikelen: 5, 10a, 11
 19. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 23
 20. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 19e, 19h, 19k, 63
 21. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 22. Gemeentewet
  Artikel: 151a
 23. Invorderingswet 1990
  Artikel: 58
 24. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 6
 25. Kieswet
  Artikelen: H 3, H 4, H 9, I 2, I 5, J 24, J 8, R 8, Y 32, Ya 3, Ya 5
 26. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 3
 27. Participatiewet
  Artikel: 17
 28. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikelen: 32, 57, 96
 29. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
  Artikel: 30
 30. Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001
  Artikel: 44
 31. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 43
 32. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 28
 33. Politiewet 2012
  Artikel: 8
 34. Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet
  Artikel: 1
 35. Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen
  Artikel: 4
 36. Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten
  Artikel: 7
 37. Regeling inzage- en correctierecht UWV
  Artikel: 1
 38. Regeling inzage- en correctierecht Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 1
 39. Regeling precursoren voor explosieven
  Artikel: 4
 40. Regeling subsidie zoute veren
  Artikel: 4
 41. Regeling tachograafkaarten
  Artikel: 9
 42. Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 43. Regeling toelating veiling benzinestations langs rijkswegen
  Artikel: 5
 44. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 54ca, 54f
 45. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 33, 59, 67, 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 67g, 67h, 67ha, 67i, 132a, 197a
 46. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikel: 9
 47. Subsidieregeling raadgevend referendum
  Artikel: 8
 48. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 8
 49. Telecommunicatiewet
  Artikel: 18.15
 50. Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming
  Artikel: 10
 51. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 2
 52. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 2.1, 7.5, 10.6, 11.6
 53. Veteranenbesluit
  Artikel: 22
 54. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 111
 55. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 6
 56. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
  Artikelen: 3, 15
 57. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 15, 15a
 58. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:7, 5.2.1
 59. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.52, 2.80
 60. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 51a
 61. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 7
 62. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 77
 63. Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES
  Artikelen: 15, 16
 64. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 13
 65. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 13
 66. Wet inzake spaarbewijzen
  Artikel: 3a
 67. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.1
 68. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.3.4, 5.2.8
 69. Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
  Artikel: 6a
 70. Wet op de identificatieplicht
  Artikelen: 2, 23
 71. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 28, 29, 30, 35d, 35e, 35h, 35k, 35l, 35m
 72. Wet op het notarisambt
  Artikel: 39
 73. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 92
 74. Wet raadgevend referendum
  Artikel: 115
 75. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 55
 76. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikelen: 10.1, 10.3
 77. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 27
 78. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 15a, 38, 38p, 77f, 77ta, 77w, 77z, 231, 438, 440, 447b
 79. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 27a, 29c, 80, 242, 257a
 80. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (Versterking fiscale rechtshandhaving)
  Artikel: II
 81. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)
  Artikel: VB
 82. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 4, 118

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina