Wijziging omroepbijdrage

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-12-2008

Wijziging omroepbijdrage

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Overwegende, dat de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex voor de gezinsconsumptie over het kalenderjaar 1992 ten opzichte van het kalenderjaar 1991 met 3,7% is gestegen;

Voorts overwegende, dat de omroepbijdrage sedert 1 januari 1993 vierentachtig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en negenenveertig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B bedraagt;

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De omroepbijdrage bedraagt zevenentachtig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en eenenvijftig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven