Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 27-08-2004

Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 24 juni 1993, BU/17703/93 en 28 oktober 1993, BU/30153/93);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Bijlage Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, en het Centraal Administratiekantoor maken ter uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • 1. Uitgangspunt voor de in 1994 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is het bedrag dat het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1993 voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeert, te weten f 1056,5 mln..

  Het bedrag kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 741,5 mln. (70,2%), een materieel deel ad f 314,3 mln. (29,8%) en een incidenteel deel van f 0,7 mln..

 • 2. In verband met huur- en huisvestingskosten van de ziekenfondsen wordt het bedrag van de beheerskosten verhoogd met f 1,5 mln.

 • 3. In verband met de structurele doorwerking van de nadere aanpassing van de loonkostenontwikkeling per 1 april 1993 (0,75%) wordt het macrobedrag verhoogd met f 1,3 miljoen.

 • 4. Op het macrobedrag wordt een korting van f 25 miljoen toegepast, waarvan het arbeidsvoorwaardendeel f 17,6 miljoen en het materiële deel f 7,4 miljoen bedraagt. De korting wordt verdeeld over het ZFW- en het AWBZ-gedeelte van het macrobudget naar rato van de verhouding tussen beide gedeelten in het advies van de ZFR d.d. 28 oktober 1993 (BU/30153/93).

 • 5. Voor de invoering van het sofi-nummer in de verzekerdenadministraties van de ziekenfondsverzekering wordt een bedrag van f 12,0 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld.

 • 6. Voor de ophoging naar het niveau 1994 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 741,5 mln. per saldo verlaagd met f 16,3 mln., als gevolg van:

  • a. f 1,3 mln. verhoging op grond van het onder 3 genoemde;

  • b. f 17,6 mln verlaging op grond van het onder 4 vermelde;

  • c. nihil mutatie als gevolg van de voorcalculatorische loonkostenontwikkeling (met inbegrip van efficiencykorting van 0,35%).

 • 7. Voor de ophoging naar het niveau 1994 wordt het materiële deel van f 314,3 mln. per saldo verhoogd met f 3,1 mln., als gevolg van:

  • a. f 1,5 mln. verhoging in verband met het onder 2 vermelde;

  • b. f 7,4 mln verlaging op grond van het onder 4 vermelde;

  • c. f 9,0 mln. verhoging als gevolg van de voorcalculatorische prijsstijging van 2,92%.

 • 8. De voorlopige vaststelling van de beheerskosten geschiedt met inachtneming van twee pro-memorieposten. Deze posten betreffen ten eerste extra kosten van het Centraal Administratie Kantoor AWBZ in verband met de werkzaamheden inzake budgettering AWBZ en ten tweede de extra kosten van de uitvoeringsorganen in verband met toekomstige overhevelingen, een en ander zonodig met terugwerkende kracht.

 • 9. Gelet op de punten 1 tot en met 8 is het totale bedrag van de voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1994 f 1054,6 mln.. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 725,2 mln. (f 741,5 mln. – f 16,3 mln.), het materiële deel bedraagt f 317,4 mln. (f 314,3 mln. + f 3,1 mln.).

  Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten ter uitvoering van de AWBZ.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven