Nigeriaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Nigeria

Geldend van 06-03-1993 t/m heden

Nigeriaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Nigeria

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Nigeriaanse belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland.

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 11 december 1991 tussen Nederland en Nigeria gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Trb. 1992, 12) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 15 percent van de Nigeriaanse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Nigeria is aan een inwoner van Nederland, die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b).

 • b. Vermindering tot 12.5% van de Nigeriaanse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Nigeria is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een venootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 10 percent bezit van het kapitaal van het Nigeriaanse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a).

 • c. Algehele vrijstelling van de Nigeriaanse belasting op uit Nigeria afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan de Regering van Nederland, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Nederland dan wel aan een agentschap of instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van of beheerst wordt door de Regering van Nederland, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Nederland, alsmede algehele vrijstelling van de Nigeriaanse belasting op uit Nigeria afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van leningen die verzekerd of gegarandeerd zijn door de Regering van Nederland, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Nederland (artikel 11, derde lid, eerste volzin). In het geval van leningen verstrekt door bovengenoemde agentschappen of instanties is de vorenbedoelde vrijstelling alleen van toepassing in geval deze leningen niet zijn verstrekt onder de gewone commerciële voorwaarden (artikel 11, derde lid, laatste volzin).

 • d. Vermindering tot 12,5 percent van de Nigeriaanse belasting op de niet onder onderdeel c vallende interest (daaronder begrepen de uitkering op winstdelende obligaties) afkomstig uit Nigeria en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid).

 • e. Vermindering tot 12,5 percent van de Nigeriaanse belasting op royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap met inbegrip van bioscoopfilms, of films of geluidsbanden voor radio of televisie, van een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, nijverheids- of handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap), afkomstig uit Nigeria en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede en derde lid).

De in de onderdelen a, b, d en e van dit artikel vermelde verminderingen worden berekend over het bruto bedrag van de dividenden, interest en royalty's.

De in onderdelen a, b, d en e van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty's in Nigeria een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Nigeria zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, vijfde lid, respectievelijk artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel 2. Nigeriaanse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Nigeriaanse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Nigeriaanse belasting Volgens de huidige Nigeriaanse wetgeving zijn dividenden, interest en royalty's uit bronnen in Nigeria die door niet-inwoners worden verkregen, onderworpen aan een bronbelasting van 15% van het brutobedrag van die inkomsten.

 • 2. Wijze waarop de vermindering of vrijstelling met betrekking tot dividenden, interest en royalty's wordt verleend

  Als regel geldt dat de Nigeriaanse belasting bij de uitbetaling van de dividenden, interest en royalty's ten volle wordt ingehouden en dat de vermindering of vrijstelling waarop de belanghebbende inwoner van Nederland op grond van de Overeenkomst aanspraak heeft, hem wordt verleend door teruggaaf van hetgeen te veel is ingehouden. Voor het verkrijgen van deze teruggaaf is geen speciaal formulier vastgesteld. De betrokken inwoner van Nederland dient zich met een verzoek om teruggaaf te wenden tot:

  The Chairman

  Federal Board of Inland Revenue

  Federal Secretariat

  P.M.B. 12516

  Ikoyi

  Lagos Nigeria

  In het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse taal, dient de betrokken inwoner van Nederland met betrekking tot de uit Nigeria ontvangen dividenden, interest en royalty's te vermelden:

  • a. de naam en het adres van de betalende Nigeriaanse maatschppij, het aantal en de soort der aandelen, de datum(s) van betaalbaarstelling van de dividenden, de brutobedragen van de dividenden en de bedragen van de daarop ingehouden Nigeriaanse belasting;

  • b. de naam en het adres van de Nigeriaanse schuldenaar van de interest of royalty's, de datum(s) van betaalbaarstelling van de interest of royalty's, de brutobedragen van de interest of royalty's en de bedragen van de daarop ingehouden Nigeriaanse belasting;

  • c. dat hij de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, interest en royalty's is. Bij zijn verzoek om teruggaaf moet de betrokken inwoner van Nederland overleggen:

   • a). de originele dividendnota('s), waaruit de opbrengst van de desbetreffende dividenden en de geheven Nigeriaanse belasting blijken;

   • b). een verklaring van de Nigeriaanse schuldenaar van de interest en royalty's, waaruit het brutobedrag van die inkomsten en de geheven Nigeriaanse belasting moeten blijken;

   • c). een gedateerde en ondertekende verklaring van de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende een be- vestiging dat hij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende dividenden/interest/royalty's inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van de Overeenkomst tussen Nederland en Nigeria tot het vermijden van dubbele belasting. De betrokken inwoner van Nederland kan deze verklaring bij vorenbedoelde inspecteur aanvragen.

   In de Engelse taal luidt de verklaring als volgt:

   The undersigned, Inspector of the Taxation Unit at …

   certifies that …

   (name and address of the applicant) on the payable date(s) of the dividends/interest/royalties concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Agreement between the Netherlands and the Federal Republic of Nigeria for the avoidance of double taxation.

   De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 3. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting Verzoeken om teruggaaf van Nigeriaanse belasting moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na af- loop van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (Artikel V (ii) van het Protocol).

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Nigeriaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Nigeria.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die op of na 1 januari 1993 zijn verkregen.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Terug naar begin van de pagina