Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag betreffende de Europese Unie

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 25-07-2008 t/m heden

Rijkswet van 17 december 1992, houdende goedkeuring van het op 7 februari 1992 te Maastricht tot stand gekomen Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen, en een Overeenkomst betreffende de sociale politiek tussen de Lidstaten van de EG, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 7 februari 1992 te Maastricht tot stand gekomen Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen, en een Overeenkomst betreffende de sociale politiek tussen de Lidstaten van de EG, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet, de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeven alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 7 februari 1992 te Maastricht tot stand gekomen Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen, en een Overeenkomst betreffende de sociale politiek tussen de Lidstaten van de EG, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 1992, 74, worden goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Artikel 2

Met de verklaringen gehecht aan de Slotakte van het in artikel 1 genoemde Verdrag wordt ingestemd, voor zover deze een nadere uitleg bevatten van bepalingen van het Verdrag.

Artikel 4

Wanneer op grond van artikel 103, vierde lid, van het in artikel 1 genoemde Verdrag door de Raad wordt besloten om tot Nederland een aanbeveling te richten, dan wel op grond van artikel 104C, zevende, negende en elfde lid, tot Nederland een aanbeveling of een aanmaning te richten, of op Nederland maatregelen toe te passen, brengt de regering die besluiten terstond ter kennis van de Staten-Generaal, onder toevoeging van de daaraan ten grondslag liggende stukken.

Artikel 5

Het standpunt dat de regering inneemt bij de toetsing van de in artikel 109J, eerste lid, van het Verdrag neergelegde criteria, die de grondslag vormen voor de besluitvorming bedoeld in artikel 109J, tweede, derde en vierde lid, dient vooraf de instemming van de Staten-Generaal te hebben verworven.

Artikel 6

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 1992

Beatrix

De Minister-President,

R. F. M. Lubbers

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. van den Broek

De Minister van Financiën,

W. Kok

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

P. Dankert

Uitgegeven de dertigste december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven