Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (algemene, categorale en academische ziekenhuizen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 01-05-1993 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 wtg inzake het tarievenbudgetbeleid 1993 voor de algemene, categorale en academische ziekenhuizen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuuren de Minister van Economische Zakenen de Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende dat de algemene financieel-economische situatie noopt tot beheerste kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg;

Overwegende dat de aanvaardbaar geachte kostenontwikkelingen, zowel de trendmatige als de structurele, jaarlijks in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) tot uitdrukking worden gebracht;

Overwegende dat de feitelijke kostenontwikkelingen bij de algemene, categorale en academische ziekenhuizen in 1991 tot een overschrijding van de aanvaardbaar geachte kostenontwikkelingen hebben geleid;

Overwegende dat van deze overschrijdingen een bedrag van f 136 mln via budgetkortingen dient te worden geredresseerd;

Voorts overwegende dat het kabinet, daarbij gesteund door het parlement, heeft besloten in het kader van de Tussenbalans aan de academische en de algemene topziekenhuizen een in de jaren 1992, 1993 en 1994 te realiseren taakstelling van f 75 mln op te leggen voor de verdeling van de topzorg;

Overwegende dat de taakstelling 1992 geheel aan de academische ziekenhuizen is opgelegd, en dat de taakstelling 1993 geheel bij de algemene topziekenhuizen dient te worden gelegd;

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, (Stb. 1980, 646) laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (brief van 22 oktober 1992, kenmerk Ho/mvd/A/069, vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 1992);

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 27 oktober 1992, kenmerk VMP/O-922582);

Besluiten:

  • 1 Aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg worden de in de bijlagen bij dit besluit neergelegde aanwijzingen als bedoeld in artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 1991, 584) gegeven, betrekking hebbend op de algemene en de categorale, respectievelijk de academische ziekenhuizen.

  • 2 Dit besluit met bijbehorende bijlagen wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

De

Minister

van

Onderwijs en Wetenschappen

,

J.M.M. Ritzen

Aanwijzing op grond van artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg

De werkingssfeer van deze aanwijzing strekt zich uit tot de in artikel 1, onder A, onder de nummers 1,3,4,6,8,9,20 en 31, en de in artikel 2b van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732) als orgaan voor gezondheidszorg aangewezen instellingen.

  • 1. Het stelsel van budgettering wordt gehandhaafd.

  • 2. Op de aanvaardbare kosten 1993 wordt een zodanige korting toegepast, dat in dat jaar in totaal een verlaging van f 119 mln wordt gerealiseerd.

  • 3. Op de aanvaardbare kosten 1993 van de algemene topziekenhuizen wordt vanaf 1993 additioneel een structurele korting van in totaal f 22.5 mln toegepast.

  • 4. In de richtlijnen ter uitvoering van onderhavige aanwijzing dient op basis van artikel 14, lid 1, wtg te worden opgenomen dat het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg de betreffende tarieven ambtshalve vaststelt. Bij deze vaststelling dient te worden vermeden dat het tarief te vaak wijziging ondergaat.

Aanwijzing op grond van artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg

De werkingssfeer van deze aanwijzing strekt zich uit tot de in artikel 1, onder A, onder nummer 2 van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732) als orgaan voor gezondheidszorg aangewezen instellingen.

  • 1. Het stelsel van budgettering wordt gehandhaafd.

  • 2. Op de aanvaardbare kosten 1993 wordt een zodanige korting toegepast, dat in dat jaar in totaal een verlaging van f 17 mln wordt gerealiseerd.

  • 3. In de richtlijnen ter uitvoering van onderhavige aanwijzing dient op basis van artikel 14, lid 1, wtg te worden opgenomen dat het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg de betreffende tarieven ambtshalve vaststelt. Bij deze vaststelling dient vermeden te worden dat het tarief te vaak wijziging ondergaat.

Naar boven