Wijzigingswet Wet vrijwillig vervroegd uittreden (invoering deeltijd-vut en andere wijzigingen)

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 02-12-1992 t/m 13-11-2007

Wet van 8 oktober 1992, houdende wijziging van de Wet vrijwillig vervroegd uittreden (invoering deeltijd-vut en andere wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden te wijzigen in verband met invoering van de mogelijkheid om in deeltijd uit te treden met recht op uitkering, de tendens tot decentralisering van onderdelen van het beleid met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid bij de overheid, toekenning van een inkomenstoeslag aan belanghebbenden in de zin van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982, verandering van de wijze van indexering van de vaste vergoeding van het Rijk aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds wegens Vut-lasten, verruiming van de declaratiebepaling en de intrekking van de Beleggingswet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

 • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

  • - onderdeel C, derde lid, terugwerkt tot en met 1 april 1988;

  • - onderdeel H, derde lid, terugwerkt tot en met 1 januari 1989;

  • - de onderdelen A, C, eerste en vierde lid en D terugwerken tot en met 1 juli 1989;

  • - de onderdelen F, G en H, eerste lid, terugwerken tot en met 1 januari 1990.

 • 2 Een algemene maatregel van bestuur op grond van de bij deze wet aan artikel 3 toegevoegde leden acht, negen en tien dan wel op grond van het derde lid van artikel 18 kan voor de eerste keer terugwerken tot en met 1 juli 1989.

 • 3 Het koninklijk besluit van 12 september 1984 (Stb. 458) vervalt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 oktober 1992

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de eerste december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven