Regeling vrachtbrief

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 31-05-2024.
Geldend van 01-05-1992 t/m 31-12-2004

Regeling vrachtbrief

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 104, eerste lid, en 105, tweede lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 197);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Op de vrachtbrief voor binnenlands beroepsvervoer worden, volgens de daarop mogelijkerwijs voorkomende aanwijzingen, de volgende aanduidingen vermeld:

  • a. de plaats en de datum van het opmaken daarvan;

  • b. de naam en het adres van de afzender;

  • c. de naam en het adres van de vervoerder;

  • d. de naam en het adres van de geadresseerde;

  • e. de plaats en de datum van inontvangstneming van de goederen en de plaats bestemd voor de aflevering van de goederen;

  • f. de gebruikelijke aanduiding van de aard van de goederen en de wijze van verpakking en, voor gevaarlijke goederen, hun algemeen erkende benaming;

  • g. het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers;

  • h. het brutogewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de goederen;

  • i. het aansprakelijkheidsregime volgens ter griffie van een arrondissementsrechtbank gedeponeerde algemene vervoersvoorwaarden, die zijn totstandgekomen na overleg tussen en goedkeuring van de betrokken branche-organisaties van vervoerders en verladers.

 • 2 In de vrachtbrief kunnen de afzender en de vervoerder, naast de in het eerste lid genoemde aanduidingen, iedere andere aanduiding opnemen, die zij gezamenlijk nuttig achten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Indien beroepsvervoer wordt verricht waarvan de op dat vervoer betrekking hebbende gegevens gestructureerd en genormeerd via een electronisch systeem worden uitgewisseld dienen ten kantore van de vergunninghouder met betrekking tot dat vervoer aan de in artikel 43 van de wet bedoelde ambtenaren zodanige bescheiden ter inzage te kunnen worden gegeven dat daaruit eenvoudig de in artikel 1, eerste lid, onderdelen b tot en met i bedoelde gegevens kunnen worden afgeleid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1992.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vrachtbrief.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 april 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Naar boven