Onderwijsbevoegdheid verbonden aan verschillende akten van bekwaamheid

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 20-01-1992 t/m 31-07-2006

Onderwijsbevoegdheid verbonden aan verschillende akten van bekwaamheid

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Mede namens de minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op artikel 110, eerste lid, van de Overgangswet W.V.O. (Stb. 1967, 386);

De Onderwijsraad gehoord (advies van 14 februari 1991, kenmerk OR 91000043/5T),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Aan de bewijzen voor bekwaamheid, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage, is de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs in de vakken en aan de scholen welke in de bijlage worden aangegeven.

  • 2 De codering in kolom IV van de bij dit besluit behorende bijlage is gelijk aan die van artikel 2 van de Regeling bewijzen bekwaamheid O.W.V.O. (Stcrt. 1985, 63).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 31 juli 1989.

's-Gravenhage, 13 januari 1992

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Bijlage behorend bij de regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 januari 1992, Nr. J. 913304

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

I

II

III

IV

V

Nr.

Bewijzen van de bekwaamheid

Vakkken

Soorten van onderwijs

Opmerkingen

13.15

Akte van bekwaamheid van de tweede graad,

uitgereikt door de uit de openbare kas bekostigde agrarische lerarenopleiding,

waarvan de inhoud van het vakgebied mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs

     
 

a.1. plantenteelt en verwerking I

2. plantenteelt en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2

 
   

biologie

2a

tevens voor scholen voor middelbaar landbouwonderwijs

   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

   

agrarische economie

2

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

 

c.1 agrarische techniek I

2. agrarische techniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de agrarische techniek (w.o. landbouwwerktuigkunde)

2a

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

 

d.1. tuinbouw

2. plantenteelt en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

   
 

b.1. veehouderij en verwerking I

2. veehouderij en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de dierenhouderij en verwerking

2

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2

alleen voor scholen voor lager- en middelbaar landbouwonderwijs

   

agrarisch economie

2

 
 

c.1. agrarische techniek I

2. agrarische techniek II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de agrarische techniek (w.o. landbouwwerktuigkunde)

2

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2

alleen voor scholen voor lager- en middelbaar landbouwonderwijs

   

agrarische economie

2

 
   

Techniek

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

13.16

akte van bekwaamheid van de tweede graad,

uitgereikt door de uit de openbare kas bekostigde,

agrarische lerarenopleiding,

waarvan de inhoud van het vakgebied niet mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs

     
 

a.1 plantenteelt en verwerking I

2. plantenteelt en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking

2a

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

 

b.1. dierenhouderij en verwerking I

2. dierenhouderij en verwerking II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de dierenhouderij en verwerking

2a

 
   

biologie

2a

 
   

natuurkunde

2a

alleen voor scholen voor lager landbouwonderwijs

   

scheikunde

2a

idem

 

d.1 levensmiddelen-technologie I

2. levensmiddelen-technologie II

praktische en theoretisch-technische vakken op het gebied van de levensmiddelentechnologie

2

 
   

scheikunde

2

alleen voor scholen voor lager- en middelbaar landbouwonderwijs

 

e. agrarische economie

agrarische economie

2

 
Naar boven