Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 29-12-2005 t/m 30-09-2006

Besluit van 13 september 1991, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 42, tiende lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 mei 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SVW/2171;

Gelet op artikel 42, tiende lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93);

De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1991, nr. W.12.91.0263);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid nr. SZ/HSV/WR/SVW/91/4283;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de in onderdeel b van dat lid bedoelde vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bestemd zijn voor dagen, waarover recht op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de Werkloosheidswet dan wel hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen bestaat of over dagen, waarin dat recht wegens vakantie of het in aanmerking nemen van deze aanspraken wordt onderbroken.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 17, onderdeel b, onder 1°, van de Werkloosheidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen worden dagen waarover een werknemer geen loon heeft ontvangen wegens werkstaking of uitsluiting gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.

Artikel 3

Artikel 3a

Voor de toepassing van artikel 17, aanhef en onderdeel b, onder 1°, van de Werkloosheidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt:

  • a. de werknemer die uitsluitend als gevolg van ploegendienst op minder dan vijf dagen per week arbeid verrichtte, geacht over het tijdvak waarin hij in ploegendienst werkzaam was, over vijf dagen per week loon te hebben genoten;

  • b. arbeid in een aaneengesloten nachtdienst op twee dagen verricht, gerekend als arbeid op één dag;

  • c. het aantal dagen waarover de werknemer gemiddeld per werkweek loon heeft genoten, geacht niet meer dan vijf te bedragen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1991.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 13 september 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de derde oktober 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven