Regeling navordering van accijns van benzine en dieselolie 1991

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 07-07-1991 t/m heden

Regeling navordering van accijns van benzine en dieselolie 1991

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 1 van de Wet tot wijziging van de Wet op de accijns van minerale oliën en van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 (Stb. 1991, 344) alsmede op artikel 33b, zesde lid, van de Wet op de accijns van minerale oliën (Stb. 1964, 207);

Besluit:

Artikel 1

De navordering van de accijns van minerale oliën ter zake van de verhoging met ingang van 6 juli 1991 van de tarieven van de accijns van gelode lichte olie en van ongelode lichte olie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, onder 1° en 2°, van de Wet op de accijns van minerale oliën en van gasolie en lichte stookolie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van die wet blijft achterwege indien het na te vorderen bedrag voor deze minerale oliën gezamenlijk niet meer bedraagt dan f 300.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 6 juli 1991.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling navordering van accijns van benzine en dieselolie 1991.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,
De

Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken

,

D. E. Witteveen

Naar boven