Benoeming medewerkers particuliere inrichtingen voor verpleging van ter beschikking [...] tot onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 23-04-1991 t/m 01-01-2005

Benoeming medewerkers particuliere inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden en justitiële kinderbescherming tot onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen d.d. 20 december 1990:

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Politiewet en op de Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie, (Stb. 1957, 557) en op artikel 587 van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

  • I. De medewerkers van particuliere inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 90 quinquies, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en van particuliere inrichtingen voor justitiële Kinderbescherming als bedoeld in artikel 65 van de Wet op de Jeugdhulpverlening die door hun directeur zijn belast met het betekenen van gerechtelijke stukken te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie;

  • II. De door deze benoeming verkregen bevoegdheid geldt uitsluitend met het oog op de betekening van gerechtelijke stukken aan in de inrichting opgenomen personen, nadat daartoe door het openbaar ministerie opdracht is gegeven als bedoeld in artikel 587, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering;

  • III. De benoeming geldt voor de duur van de aanstelling in de onder I. bedoelde inrichting;

  • IV. Deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad en treedt in werking op de vierde dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 1991

De

Minister

voornoemd,
Namens de Minister,
Het

Hoofd van de Directie Politie

.
voor deze.

O. C. W. v.d. Veen

Naar boven