Besluit organisatorische inrichting DGOB

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 31-01-1991 t/m 31-01-2005

Besluit organisatorische inrichting DGOB

De minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het gewenst is de taken en de inrichting van de onderdelen van het directoraat-generaal Openbaar Bestuur opnieuw vast te stellen;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • I Er is een directoraat-generaal Openbaar Bestuur.

 • II Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur heeft taken met betrekking tot:

  • a. de organisatie en wetgeving met betrekking tot het openbaar bestuur;

  • b. de financiën van gemeenten en provincies (het Gemeentefonds en het Provinciefonds) en de structurele verhoudingen onderling (bijvoorbeeld gemeentelijke herindeling);

  • c. de coördinatie van het bestuursbeleid en de taakverdeling tussen overheden en andere bestuursorganen – waaronder functionele bestuursorganen – en het bevorderen van de decentralisatie;

  • d. het beleid inzake sociale vernieuwing;

  • e. de coördinatie van het minderhedenbeleid;

  • f. het algemene beleid inzake de informatievoorziening in de openbare sector, alsmede het persoonsinformatiebeleid en de documentaire informatievoorziening;

  • g. enkele specifieke toepassingen van informatietechnologie, zoals het project Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en het programma Documentaire Informatiesystemen (DIS);

  • h. het paspoortbeleid en de coördinatie van identiteitsbewijzen;

  • i. de benoeming en rechtspositie van burgemeesters en Commissarissen der Koningin.

 • III Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur bestaat uit:

  • a. de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal;

  • b. de directie Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening;

  • c. de directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie;

  • d. de directie Coördinatie Minderhedenbeleid;

  • e. het projectbureau Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens;

  • f. de Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters;

  • g. de afdeling Kabinetszaken;

  • h. het bureau Secretariaat van de Raad voor het binnenlands bestuur;

  • i. het stafbureau Openbaar Bestuur;

  • j. de Centrale Archief Selectiedienst.

 • IV De directie Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening is samengesteld uit:

  • a. de afdeling Bevordering Interbestuurlijke Informatica Toepassingen;

  • b. de afdeling Coördinatie Bestuursbeleid;

  • c. de afdeling Overheidsinformatievoorziening en Organisatie;

  • d. de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling;

  • e. de afdeling Persoonsinformatiebeleid.

 • V De directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie is samengesteld uit:

  • a. de afdeling Bestuur en Wetgeving;

  • b. de afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur;

  • c. de afdeling Fiscale en Bestuurlijke Zaken;

  • d. de Inspectie Financiën Lagere Overheden.

 • VI Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari 1991.

 • VII 1. Het besluit van 2 december 1986, nr. CF86/U29 en het besluit van 15 maart 1989, nr. CF88/U5 worden ingetrokken.

  2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit organisatorische inrichting DGOB.

  Afschrift van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden gepubliceerd, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:

  • -

   de directeur van het Kabinet van de Koningin;

  • -

   de directeuren-generaal;

  • -

   de chefs van de directies (staf- en hoofd)afdelingen, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus;

  • -

   de Inspectie der Rijksfinanciën;

  • -

   de Centrale Accountantsdienst van het ministerie van Financiën;

  • -

   de afdeling Publikaties Overheidsorganisatie van de Centrale Archief Selectiedienst;

  • -

   de beveiligingsambtenaar.

's-Gravenhage , 31 januari 1991

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales.

Voor eensluitend afschrift,
Het

Hoofd van de afd. Documentair Management en Ondersteuning

M. J. J. Reesink-van Gruijthuijsen

Naar boven