Afkoop eigen risico bij autoverhuur

[Regeling vervallen per 21-07-2010.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 18-01-1991 t/m 20-07-2010

Afkoop eigen risico bij autoverhuur

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

[Regeling vervallen per 21-07-2010]

Voor de heffing van assurantiebelasting geldt de ‘afkoop eigen risico’ als een belastbare verzekering, terzake waarvan derhalve assurantiebelasting is verschuldigd.

Het bedrag van de ‘afkoop eigen risico’ is niet van zodanige onbetekenende aard dat zulks het niet in de heffing van assurantiebelasting betrekken zou rechtvaardigen.

In dezerzijdse brief van 04-08-1988, nr. VB88/1246, Infobulletin volgnr. 88/542, is m.b.t. de heffing van o.b. o.m. aangegeven dat i.g.v. autoverhuur naast de normale huurprijs niet alleen de WA-premie en casco-premie, zo deze al niet in de huurprijs zijn begrepen, doch eveneens het bedrag aan ‘afkoop eigen risico’ tot de t.z.v. de verhuur in rekening gebrachte vergoeding behoort.

Over die volledige vergoeding dient o.b. te worden berekend.

In bovengenoemde brief heb ik evenwel voor die gevallen waarin t.z.v. de ‘afkoop eigen risico’ assurantiebelasting is afgedragen een faciliteit verleend voor de heffing van o.b.

Voor een nadere uiteenzetting m.b.t. de heffing van o.b. t.z.v. ‘afkoop eigen risico’ verwijs ik naar mijn meergenoemde brief van 04-08-1988 en mijn brief van 06-11-1989, nr. VB89/1905, Infobulletin volgnr. 89/701.

Voorts is mij gebleken dat in een aantal gevallen over het bedrag aan ‘afkoop eigen risico’ wel o.b. is afgedragen, maar geen assurantiebelasting.

Ik heb aanleiding gevonden tot het treffen van een regeling voor de heffing van assurantiebelasting.

Ik keur goed dat t.z.v. de ‘afkoop eigen risico’ bij autoverhuur geen naheffingsaanslag assurantiebelasting wordt opgelegd, indien terzake daarvan o.b. is afgedragen en daarop niet is c.q. niet wordt teruggekomen.

Aan deze goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat de ‘afkoop eigen risico’ is overeengekomen in het kader van een overeenkomst van autoverhuur met een looptijd van ten hoogste een jaar. De goedkeuringsregeling geldt voor belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor 01-01-1990.

Voor belastbare feiten die zich hebben voorgedaan c.q. voordoen op of na 01-01-1990 heb ik geen aanleiding gevonden tot het treffen van een regeling voor de assurantiebelasting, aangezien per 01-01-1990 de mogelijkheid bestaat het bedrag aan ‘afkoop eigen risico’ buiten de heffing van o.b. te laten.

Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat m.i.v. 01-01-1990 t.z.v. de ‘afkoop eigen risico’, ongeacht of deze al dan niet in de heffing van o.b. wordt betrokken, derhalve assurantiebelasting dient te worden afgedragen.

Naar boven