Hongaarse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Hongarije

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Hongaarse voorschriften belastingovereenkomst Nederland-Hongarije

De staatssecretaris van Financiën

Besluit:

.

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering van Hongaarse belasting op dividenden, interest en royalties uit Hongaarse bron, genoten door inwoners van Nederland.

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op op 5 juni 1986 tussen Nederland en Hongarije gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het Protocol bij die Overeenkomst (Stb. 1986, nr. 72, en Trb. 1987, nr. 38), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst en onderdelen van het Protocol.

 • a. Vermindering tot 15% van de Hongaarse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Hongarije is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b).

 • b. Vermindering tot 5% van de Hongaarse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Hongarije is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 25% bezit van het kapitaal van het Hongaarse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a).

 • c. Algehele vrijstelling van de Hongaarse belasting op interest, afkomstig uit Hongarije en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, eerste lid).

 • d. Algehele vrijstelling van de Hongaarse belasting op royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, waaronder begrepen bioscoopfilms, en films of geluidsbanden voor radio en televisie, van een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap), afkomstig uit Hongarije en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, eerste en derde lid).

  Vergoedingen, van welke aard ook, voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, worden echter niet als royalty's aangemerkt (onderdeel IV, onderdeel b), van het Protocol).

  De in de onderdelen c en d van dit artikel vermelde vrijstellingen alsmede de in de onderdelen a en b van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty's in Hongarije een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Hongarije zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, zesde lid, respectievelijk artikel 11, vierde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel 2. Hongaarse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Hongaarse zijde de volgende regeling getroffen:

 • a. Dividenden en interest

  Van Hongaarse zijde zijn voor dividenden en interest geen uitvoeringsvoorschriften vastgesteld, aangezien van deze inkomsten in Hongarije geen (bron)belasting wordt geheven.

 • b. Royalty's

  • 1 Hongaarse belasting

   Volgens de huidige Hongaarse wetgeving zijn royalty's onderworpen aan een bronbelasting van 2 tot 65%.

  • 2 Vrijstelling bij de bron

   De in artikel 1, onderdeel d, vermelde vrijstelling van royalty's wordt in Hongarije bij de bron verleend. De Hongaarse schuldenaar van de royalty's mag de betalingen aan de in Nederland wonende gerechtigde doen zonder inhouding van Hongaarse belasting. De in Nederland wonende gerechtigde tot de royalty's behoeft derhalve geen verzoek om verlening van vrijstelling bij de Hongaarse belastingautoriteiten in te dienen.

  • 2 [Red: Abusievelijk is een tweede punt 2 ingevoegd.]

   Verzoek om teruggaaf, indien Hongaarse belasting is ingehouden.

   In gevallen waarin in afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij de uitbetaling van de royalty's Hongaarse belasting is ingehouden, kan de Nederlandse genieter van de royalty's aanspraak maker op teruggaaf daarvan. Voor het verkrijgen van deze teruggaaf is geen speciaal formulier ingesteld. De betrokken inwoner van Nederland moet zich met een verzoek om teruggaaf wenden tot;

   Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivatal Fövárosi Igazgatóság (Tax and Financial Control Office Directorate of the Capital) of, indien hij/zij een natuurlijk persoon is, tot Adóés Pénzügyi Ellenörzési Hivatal Fövárosi Adófelügyelöség (Tax and Financial Control Office Taxinspectorate of the Capital) beide gevestigd:

   Hámán Kató ut 3–5, H 1096 Budapest, Hungary.

   In het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse of Hongaarse taal, dient de betrokken inwoner van Nederland de redenen van zijn verzoek te vermelden. Bij het verzoek om teruggaaf moet de belanghebbende inwoner van Nederland overleggen een gedateerde en ondertekende verklaring van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende een bevestiging dat hij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende royalty's inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van de Nederlands-Hongaarse belastingovereenkomst.

   Deze verklaring kan door de belanghebbende inwoner van Nederland worden aangevraagd bij vorenbedoeld hoofd van de eenheid van de Belastingdienst.

   In de Engelse taal zal deze verklaring kunnen luiden als volgt:

   The undersigned, Head of the Taxation Unit at............. certifies that ............................................ .... (naam en adres van de verzoeker) on the payable date(s) of the royalties concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Hungary for the avoidance of double taxation.

   De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

  • 4 Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting Verzoeken om teruggaaf moeten worden ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel V van het Protocol).

Artikel 3. Intrekking

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 30 mei 1988, nr. 088-1517 (Stcrt. van 31 mei 1988, nr. 102), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Hongaarse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Hongarije.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die op of na 1 januari 1988 zijn betaald of worden betaald.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven