Instellingsbesluit Interdepartementale raad voor de handelspolitiek

[Regeling vervallen per 01-06-2014.]
Geldend van 01-06-2010 t/m 31-05-2014

Instellingsbesluit Interdepartementale raad voor de handelspolitiek

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor Ontwikkelingssamenwerking en van Verkeer en Waterstaat;

Overwegende, dat het gewenst is dat de directeur-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken, onder wie de voorbereiding, uitvoering en interdepartementale coördinatie van het regeringsbeleid op het terrein van de economische betrekkingen met het buitenland ressorteren, in de uitoefening van zijn taak wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van andere ministeries die betrokken zijn bij de buitenlandse economische betrekkingen, alsmede door een vertegenwoordiger van De Nederlandsche Bank N. V.:

 • dat daartoe op 4 augustus 1945 door de Economische Commissie van de Raad van Ministers de Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (IRHP) is ingesteld;

 • dat het kabinet naar aanleiding van het eerste interimrapport sanering interdepartementale commissies (Kamerstukken II 1985/86, 17353, nrs. 23 en 28) heeft besloten tot voortzetting op tijdelijke basis en tot een periodieke evaluatie van de IRHP;

 • dat het op grond van de resultaten van een eerste, in 1988 uitgevoerde, zelfevaluatie gewenst is de IRHP opnieuw in te stellen voor een periode van vier jaar;

 • dat het, gelet op de samenhang met de taakomschrijvingen van de Coördinatiecommissie voor Ontwikkelingssamenwerking (COCOS) en de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CEIA), gewenst is dat de IRHP, de COCOS en de CEIA in goed overleg invulling geven aan hun werkzaamheden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2014]

Er is een Interdepartementale raad voor de handelspolitiek, hierna te noemen IRHP.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2014]

 • 1 De IRHP heeft tot taak het voorbereiden en het coördineren van het kabinetsbeleid ten aanzien van de internationale handel in goederen en diensten, internationale grondstoffenaangelegenheden, internationale investeringen en andere onderwerpen van internationale samenwerking welke tot de primaire verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken behoren.

 • 2 Ter uitvoering van zijn taak stelt de IRHP instructies op voor delegaties die namens Nederland of het Koninkrijk deelnemen aan:

  • a. het overleg in internationale organisaties en overlegorganen op het gebied van de internationale handel in goederen en diensten, grondstoffen, internationale investeringen en internationale economische samenwerking;

  • b. het EG-overleg over de te voeren gemeenschappelijke handelspolitiek en de externe economische betrekkingen van de EG;

  • c. het bilaterale overleg met buitenlandse overheden over economische aangelegenheden.

 • 3 Ter uitvoering van zijn taak kan de IRHP voorts voorstellen doen of adviezen uitbrengen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2014]

 • 1 De IRHP komt bijeen op het niveau van de leden van de IRHP en op het niveau van plaatsvervangers van de leden van de IRHP.

 • 2 Leden van de IRHP zijn:

  • a. de directeur-generaal van Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken, tevens voorzitter;

  • b. de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

  • c. de directeur-generaal van Energie, Telecom en Markten van het Ministerie van Economische Zaken;

  • d. de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken;

  • e. de raadsadviseur belast met het buitenlands beleid van het Ministerie van Algemene Zaken;

  • f. de directeur-generaal Europese Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • g. de directeur-generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • h. de thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën;

  • i. het lid van de Bestuursraad belast met internationale zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • j. de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • k. de plaatsvervangend directeur-generaal Milieu van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • l. de directeur-generaal Werk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • m. één persoon, aangewezen door de president van de Nederlandsche Bank N.V.

 • 3 De in het tweede lid, onderdelen a tot en met j, bedoelde leden bepalen welke ambtenaren van het ministerie waar deze leden werkzaam zijn, ter vergadering optreden als hun plaatsvervanger.

 • 4 De president van De Nederlandsche Bank N.V. bepaalt wie ter vergadering optreedt als plaatsvervanger van het in het tweede lid, onderdeel k, bedoelde lid.

 • 5 De voorzitter van de IRHP voorziet in het secretariaat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2014]

 • 1 Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen kan de voorzitter van de IRHP vertegenwoordigers van andere dan de in artikel 3 genoemde ministeries, dan wel van andere dan de in artikel 3 genoemde dienstonderdelen van het Ministerie van Economische Zaken, uitnodigen om deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 2 Indien de IRHP aangelegenheden bespreekt die mede van belang zijn voor de Nederlandse Antillen en Aruba en die aan de Rijksministerraad moeten worden voorgelegd nodigt de voorzitter ook vertegenwoordigers van de gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba uit deel te nemen aan de beraadslagingen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2014]

De voorzitter kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen werkgroepen instellen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2014]

De voorzitter kan regels stellen omtrent de werkwijze van de IRHP en van de in artikel 5 bedoelde werkgroepen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2014]

 • 1 De IRHP legt de door hem vastgestelde instructies, adviezen en voorstellen rechtstreeks, dan wel waar nodig, door tussenkomst van de Raad voor Europese en Internationale Aangelegenheden (REIA), dan wel de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) voor aan de ministerraad of de rijksministerraad.

 • 2 Indien door de IRHP vastgestelde instructies, adviezen of voorstellen betrekking hebben op onderwerpen die op de agenda staan van vergaderingen van de Raad van de Europese Unie legt de IRHP deze door tussenkomst van de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (COCO) voor aan de ministerraad of de rijksministerraad.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als:

Instellingsbesluit Interdepartementale raad voor de handelspolitiek.

Artikel 9

[Vervallen per 01-06-2014]

 • 1 Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 juli 1990 en vervalt met ingang van 1 juni 2014.

's-Gravenhage, 11 juni 1990

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

P. Bukman

Terug naar begin van de pagina