Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van 28 december 1989, tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 11, eerste lid, en 12 van de Tabakswet (Stb. 1988, 342)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 15 augustus 1989, DG Vgz/ADT/ nr. 736.185, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij;

Gelet op de artikelen 9, 10, 11, eerste lid, en 12 van de Tabakswet (Stb. 1988, 342);

Gehoord de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (advies van 21 april 1989);

De Raad van State gehoord (advies van 21 december 1989, nr. W.13.89 0512);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 22 december 1989, DG Vgz/ADT/ nr. 737.296, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Economische Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Waar in dit besluit sprake is van een ruimte of van een inrichting worden daaronder niet begrepen ruimten of delen van een inrichting, gelegen in de open lucht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Indien in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke opvang meer dan één ruimte, behorend tot een van de categorieën wachtruimten, kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten aanwezig is, kan het bevoegde orgaan besluiten per categorie ten hoogste de helft van dit aantal ruimten van het rookverbod uit te zonderen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Als categorieën van inrichtingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Tabakswet worden aangewezen:

met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1990. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 1989, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 28 december 1989

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a. i.,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de negenentwintigste december 1989

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven