Aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als rechtspersoon

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-06-1989 t/m heden

Aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als rechtspersoon

De minister van Justitie en de minister van Financiën,

Gelet op artikel 23, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269), en op artikel 2 van de Wet van 3 mei 1989, Stb. 152, houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer;

Gelet op het Koninklijk besluit van 17 mei 1989, Stb. 174, waarbij de datum van inwerkingtreding van de Wet van 3 mei 1989, Stb. 152, is bepaald op 1 juni 1989;

Gezien de brief van de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, statutair gevestigd te Rijswijk, van 10 mei 1989;

Besluiten:

De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, statutair gevestigd te Rijswijk, met ingang van 1 juni 1989 aan te wijzen als de rechtspersoon die tot taak heeft in de gevallen, in artikel 25 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269) genoemd, aan de benadeelden hun schade te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van die wet.

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 19 mei 1989

De

minister

van Justitie,

F. Korthals Altes

,
De

minister

van Financiën,

H. O. C. R. Ruding

Naar boven