Besluit aanwijzing ambtenaren belast met grensbewaking werkzaamheden ten behoeve van Binnenlandse Veiligheidsdienst

[Regeling vervallen per 29-05-2002.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 22-03-1989 t/m 28-05-2002

Besluit van 27 februari 1989, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met de grensbewaking, die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 november 1988, nr. CW88/126/U6, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Defensie;

Gelet op artikel 18, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 1987, 635);

De Raad van State gehoord (advies van 19 december 1988, no. W04.88.0665);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 23 februari 1989, CW88/126/U9, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-05-2002]

De ambtenaren belast met de grensbewaking, die werkzaamheden verrichten voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst, zijn:

  • a. de directeur van de directie Douane van het Ministerie van Financiën;

  • b. het hoofd van de afdeling Bijzondere Dienst, Centrale Recherche van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-05-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 27 februari 1989

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk

Uitgegeven de eenentwintigste maart 1989

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven