Vaststelling aanwijzingen inzake inzage ministerraadsnotulen door ambtenaren

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-04-1989 t/m heden

Vaststelling aanwijzingen inzake inzage ministerraadsnotulen door ambtenaren

De minister-president,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Besluit:

tot het vaststellen van de bij dit besluit gevoegde aanwijzingen inzake inzage van ministerraadsnotulen door ambtenaren.

's-Gravenhage, 20 januari 1989

De

minister-president

,

R. F. M. Lubbers

Aanwijzingen inzake inzage van ministerraadsnotulen door ambtenaren

  • 1. Aan door de secretaris-generaal aangewezen ambtenaren die geen vertrouwensfunctie, categorie A, bekleden, kan onder verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal inzage worden gegeven in bepaalde gedeelten uit de notulen van de ministerraad, onderraden uit de ministerraad of andere commissies uit de ministerraad, die op zichzelf geen staatsgeheim inhouden, voor zover die kennisneming noodzakelijk is voor de goede voortgang van de beleidsvoorbereiding van een bepaald onderwerp.

  • 2. De aangewezen ambtenaren ondertekenen een verklaring, inhoudende dat zij bekend zijn met de verplichtingen ten aanzien van de beveiliging en geheimhouding van de hun ter inzage gegeven gedeelten van notulen. De verklaringen worden door de secretaris-generaal bewaard.

Naar boven