Vaststelling model ladingjournaal

[Regeling vervallen per 17-09-2008.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 02-06-1988 t/m 16-09-2008

Vaststelling model ladingjournaal

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Bij deze regeling wordt vastgesteld het model van een ladingjournaal als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen (Stb. 1988, 112), zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

De bijlage ligt ter inzage bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.

's-Gravenhage, 29 april 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven