Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-10-1996 t/m 30-06-2009

Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten

De minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 32, juncto 35 van het Binnenschepenbesluit (Stb. 1987, 466);

Mede gelet op artikel 8 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 oktober 1982 (82/714/EEG) tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (PbEG L 301);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten hetgeen daaronder verstaan wordt in het Binnenschepenbesluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Het eerste onderzoek van bestaande vrachtschepen vindt plaats volgens onderstaand schema.

Laadvermogen

Periode

1500 ton en meer

1 jaar na de datum van inwerkingtreding van het Binnenschepenbesluit tot en met 31 december 1990

van 650 tot 1500 ton

1 januari 1991 tot en met 31 december 1992

van 400 tot 650 ton

1 januari 1993 tot en met 31 december 1994

van 250 tot 400 ton

1 januari 1995 tot en met 31 december 1996

van 15 tot 250 ton

1 januari 1997 tot en met 30 juni 1998

  • 2 Voor bestaande vrachtschepen met een laadvermogen van 15 tot 250 ton, waarvan de kiel vóór 1 januari 1970 werd gelegd en die bestemd zijn om uitsluitend in Nederland te worden gebruikt, wordt de periode waarbinnen het eerste onderzoek plaatsvindt, verlengd tot en met 31 december 2001.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het eerste onderzoek van bestaande sleepboten en duwboten vindt plaats volgens onderstaande schema.

Totaal geïnstalleerd vermogen

Periode

300 kW en meer

1 juli 1992 tot en met 30 juni 1994

van 150 tot 300 kW

1 juli tot en met 30 juni 1996

tot 150 kW

1 juli 1996 tot en met 30 juni 1998

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 vindt het eerste onderzoek van bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten die voorzien zijn van een normaal certificaat van goedkeuring op grond van bijlage II (VBG, Stb. 1977, 371) van het Reglement Gevaarlijke Stoffen plaats in de periode gerekend vanaf een jaar na de datum van inwerkingtreding van het Binnenschepenbesluit tot en met 31 december 1991.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 vindt het eerste onderzoek van bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten, die zijn voorzien van een certificaat van goedkeuring op grond van bijlage 1 van het Reglement vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, plaats in de periode vanaf 1 oktober 1996 tot en met 31 december 1996.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Binnenschepenbesluit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen en aan de lid-staten.

's-Gravenhage, 12 april 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven