Vrijstelling benaming verduurzaamde vruchten (Warenwet)

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 15-04-1987 t/m 30-06-2018

Vrijstelling benaming verduurzaamde vruchten (Warenwet)

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de minister van Landbouw en Visserij en de staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis,

Gelet op artikel 14, vierde lid, van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Vrijstelling wordt verleend van het bepaalde in artikel 11, eerste en tweede lid, van het Jam- en geconserveerde vruchtenbesluit (Warenwet) 1982 (Stb. 693), voor wat betreft de verplichting tot vermelding van de aldaar genoemde benamingen van de onderscheiden waren, onder de volgende voorwaarden:

  • a. in plaats van bedoelde verplichte benamingen dient een passende aanduiding te worden gebezigd die de eindverbruiker informatie verschaft over de aard van de betrokken waar welke gelijktijdig is aan genoemde voorgeschreven benamingen;

  • b. de onder a bedoelde aanduiding dient in elk geval te zijn aangebracht in Latijnse lettertekens;

  • c. het bepaalde in artikel 23, vierde lid, van het Jam- en geconserveerde vruchtenbesluit (Warenwet) 1982 met betrekking tot de vermelding van de gebruikte vruchtensoort, blijft onverminderd van toepassing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstelling benaming verduurzaamde vruchten (Warenwet).

Rijswijk, 18 maart 1987

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

.
De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

.
De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Naar boven