Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 06-01-1987 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen

De staatssecretaris van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 30w van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens Titel IVb van de Wet op de kansspelen worden aangewezen: de ambtenaren van de Dienst van het IJkwezen voorzover zij daartoe een schriftelijke opdracht hebben verkregen van de hoofddirecteur van de Dienst van het IJkwezen.

Artikel 2

Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 30 december 1986

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de

staatssecretaris,

Het

Hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht

,

J. R. H. Kuyper

Naar boven