Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekeringen en AWBZ 1986

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 26-11-1986 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekeringen en AWBZ 1986

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1984, 430):

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 26 juni 1986, FES/SEA/19605, FES/SEA/19606 en FES/SEA/19607);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1986.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling vervangt de regeling Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekeringen en AWBZ 1986 (Stcrt. 1986, 26).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekeringen en AWBZ 1986’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van plaatsing en werkt terug tot 1 januari 1986.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Rijswijk, 12 november 1986

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte-, bejaarden- en vrijwillige ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Als basis voor de in 1986 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekeringen respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten dienen de bedragen welke het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1985 voor de ziekenfondsverzekeringen respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 698,5 mln. respectievelijk f 58,4 mln.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met inschalingseffecten als gevolg van het doorgevoerde functiewaarderingssysteem wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekeringen verhoogd met f 5,2 mln.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1986 worden de onder punt 1 en 2 genoemde bedragen verhoogd met 0,65% te weten:

  • a. 0,50% in verband met naijlingseffect van de herbezetting 1985;

  • b. 0,18% in verband met naijlingseffect doorvoering in 1985 van premieplicht ten aanzien van uitkeringen wegens ziekte;

  • c. 0,17% (0,7 × 0,24) in verband met ruimte arbeidsvoorwaardenontwikkeling 1986;

  • d. (·) 0,20% (0,3 × ‧0,65) in verband met de prijsontwikkeling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekeringen verhoogd met f 1,5 mln.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Op de op grond van de punten 1 tot en met 4 berekende bedragen gezamenlijk dient taakstellend een bedrag van f 20 mln. in mindering te worden gebracht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het op grond van de punten 1 tot en met 5 berekende bedrag ad f 748,6 mln. heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekeringen en op de beheerskosten in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Naar boven