Wet op de studiefinanciering

[Regeling vervallen per 01-09-2022.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-08-2022

Wet van 24 april 1986, houdende Wet op de studiefinanciering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een nieuw stelsel van studiefinanciering;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk II

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Titel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 12. De samenstelling van het maandbudget

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 15. De verdeling van het maandbudget

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 16a. De aanvullende beurs voor korting

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17a. Gevallen waarin de toelage na korting uitsluitend rentedragende lening is

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17b. Tijdelijke regeling van de gevallen waarin de toelage na korting wegens gebrek aan studievoortgang in het hoger onderwijs uitsluitend rentedragende lening is

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17d. Langdurige afwezigheid in het beroepsonderwijs in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs: gevolgen voor de studiefinanciering

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17e. Gevallen waarin de toelage, die als voorwaardelijk toegekende rentedragende lening was uitgekeerd, wegens voldoende studieprestaties in het hoger onderwijs wordt omgezet in beurs

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17f. Omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17fa. Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17fb. Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid, die godgeleerdheid volgen met een deficiënt vakkenpakket

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17g. Omzetting van dertiende en volgende maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17h. Omzetting vanaf de eerste maand van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, tweede lid

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17i. Omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening in beurs bij behalen kandidaatsexamen

[Vervallen per 01-09-2000]

Titel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

§ 1

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 18. Korting op de aanvullende beurs

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 19. Verdeling van de kortingsbedragen wegens inkomen van de ouders over hun studiefinancieringsgerechtigde kinderen die een aanvullende beurs hebben aangevraagd

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 21. Kortingsbedrag wegens inkomen van een ouder

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 23. Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 24. Andere aanpassing van de invloed van het ouderlijk inkomen

[Vervallen per 01-09-2000]

Titel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 29. Verzoek om studiefinanciering

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 30. Toekenning van studiefinanciering

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31a. Tijdelijke regeling van de voorwaardelijke toekenning van studiefinanciering en latere vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31b. Omzetting van integrale lening in gemengde toelage

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31c. Toekenning van het beursdeel van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs als voorwaardelijke rentedragende lening en latere omzetting van die lening dan wel vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31d. Vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm van de toegekende rentedragende lening met betrekking tot de eerste 12 maanden in het hoger onderwijs voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31e. Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h met betrekking tot studerenden aan instellingen waarop artikel 7.9d van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van toepassing is en daaraan gelijk gestelde instellingen

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31f. Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h, met betrekking tot studerenden aan andere instellingen dan bedoeld in artikel 31e, tweede lid

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31fa. Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in artikel 17i

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31g. Toekenning van f 0,00 i.p.v. lening

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32a. De vorm waarin de reisvoorziening wordt toegekend

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32b. Regels voor toekenning van de reisvoorziening als kaart

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32c. De rechtspersoon die de als kaart toegekende reisvoorziening verstrekt

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32d. Voor wie buiten Nederland een volledige opleiding doet; geen reisvoorziening als kaart maar voorziening in geld

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32e. Periode van geldigheid van de kaart; omvang van de rechten, verbonden aan de kaart

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32f. De plicht de kaart tijdig in te leveren

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32h. Vergoeding wanneer ten onrechte geen kaart of duplicaat is ontvangen; geen andere vergoeding

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32i. Nadere regels voor reizen van en naar Wadden-eilanden

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32j. Reisvoorziening geheel of gedeeltelijk in de vorm van geld

[Vervallen per 01-09-2000]

Titel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 34. Verplichting terugbetaling studieschuld

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 34a. Overzicht opgebouwde studieschuld

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 35. Vaststelling rentepercentage

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 41. Vaststelling en betaling van de terugbetalingstermijnen

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 42. Vaststelling van de draagkracht van de debiteur

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 43. De draagkracht van de debiteur uit inkomen op jaarbasis

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 45. Andere aanpassing van de draagkracht van de debiteur

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 46. Draagkracht partner van debiteur

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 47. Op verzoek draagkracht partner niet meetellen

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 48. Partner van debiteur ook debiteur

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 49. Wijziging van de maandelijkse termijn

[Vervallen per 01-09-2000]

Titel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 51. Aanpassing van normbedragen levensonderhoud en boeken en leermiddelen en van de toeslagen voor partner en één-oudergezin

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 53. Aanpassing rentedragende lening

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 54. Aanpassing van de bedragen van de vrije voet

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 54a. Aanpassing van het bedrag van de reisvoorziening

[Vervallen per 01-09-2000]

Titel 7

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 55. Herziening door de Informatie Beheer Groep

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 55a. Herziening door de verstrekker van de kaart

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 58. Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering

[Vervallen per 01-09-2000]

Titel 8

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 58a. Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in rentedragende lening

[Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk III

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Hoofdstuk IV

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Hoofdstuk VII

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 108. College van beroep studiefinanciering

[Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 109. Samenstelling College van beroep studiefinanciering

[Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 111. Vereisten voor benoembaarheid

[Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 111a. Onverenigbaarheden en nevenfuncties

[Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 115. Ontslag, op non-actiefstelling en waarschuwing

[Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 116. Klacht over uitoefening van bediening

[Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk VIIA

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 120a. Toezicht door de inspectie van het onderwijs

[Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VIII

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 121. Verstrekken van inlichtingen door personen

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122. Inzage in schriftelijke stukken

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122a. Verstrekken van inlichtingen door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 32c

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122b. Verstrekken van inlichtingen door onderwijsinstellingen

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak en door ziektekostenverzekeringsinstellingen als bedoeld in artikel 12, derde lid

[Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VIIIA

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 123a. Het niet verstrekken van inlichtingen over studievoortgang

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123b. Het niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van leerlingen

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123c. Het niet verstrekken van inlichtingen over studielast opleiding

[Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk X

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 129. Vervreemding, verpanding, belening en beslag

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 130. Bescherming persoonlijke levenssfeer

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 130a. Inlichtingen aan particuliere ziektekostenverzekeraars

[Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk XII. Overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 141. Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

  • 1 Ingeval de verplichting tot terugbetaling van renteloze voorschotten, verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling van wetenschappelijk onderwijs nog niet is aangevangen bij de inwerkingtreding van deze wet vangt deze terugbetaling niet eerder aan dan op het tijdstip waarop op grond van deze wet de verplichting tot terugbetaling van de rentedragende lening begint.

Artikel 142. Samenloop terugbetalingen

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

  • 1 In geval van samenloop van terugbetalingen van renteloze voorschotten, verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling van wetenschappelijk onderwijs en terugbetaling van rentedragende lening wordt het door de debiteur op jaarbasis te betalen bedrag gevormd door de som van het op jaarbasis vastgestelde terug te betalen bedrag aan renteloze voorschotten en van het jaarbedrag aan termijnen, waarin de rente en aflossing van de rentedragende lening ingevolge artikel 41 vervallen.

Artikel 143. Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

In geval van samenloop van terugbetalingen als bedoeld in artikel 142, wordt, zolang het renteloos voorschot nog niet is afgelost, voor de betrokkene artikel 41, derde lid, zo toegepast dat het minimum bedrag van f 1200,- wordt verminderd met het in het desbetreffende jaar terug te betalen bedrag aan renteloos voorschot.

Artikel 144. Nieuwe vaststelling termijn

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Op 1 januari volgend op het tijdstip waarop de in artikel 142 bedoelde voorschotten volledig moeten zijn terugbetaald, wordt de termijn, bedoeld in artikel 41, opnieuw vastgesteld.

Artikel 145. Terugbetaling renteloze voorschotten

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

  • 1 Ingeval de verplichting tot terugbetaling van renteloze voorschotten verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling van wetenschappelijk onderwijs is aangevangen voor dan wel op de dag van de datum van inwerkingtreding van deze wet, is het bepaalde in artikel 40, eerste en derde lid, alsmede de artikelen 42 tot en met 48, 50, 107, 121 tot en met 127, 130 en 132 van overeenkomstige toepassing.

  • 2 Voor de toepassing van het bepaalde in de artikelen 42 tot en met 50 wordt de aflosfase gesteld op 15 jaar en vangt de aflosfase aan op 1 januari volgend op de dag van de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 147. Overgangsbepaling rijksstudietoelage

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Op een studerende van 18 jaren en ouder die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van een onderwijswet een rijksstudietoelage werd toegekend voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs dan wel op een studerende van 21 jaren en ouder die een soortgelijke rijksstudietoelage werd toegekend voor het volgen van overig voortgezet onderwijs, is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet hoofdstuk II met uitzondering van artikel 8 van overeenkomstige toepassing tot het moment waarop hij de voor inwerkingtreding van deze wet aangevangen studie heeft voltooid dan wel gestaakt.

Artikel 148. Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Op een studerende aan wie tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van een onderwijswet een rijksstudietoelage werd toegekend onafhankelijk van het inkomen van de ouders of een van hen is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet hoofdstuk II uitgezonderd paragraaf 2 van titel 3 van overeenkomstige toepassing tot het moment waarop hij de voor de inwerkingtreding van deze wet aangevangen studie heeft voltooid dan wel gestaakt.

Hoofdstuk XIII. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Artikel 151. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

  • 2 [Red: Vervallen.]

  • 3 [Red: Vervallen.]

  • 4 [Red: Vervallen.]

  • 5 [Red: Vervallen.]

  • 6 Op het moment waarop hoofdstuk III in werking treedt vervalt voor alle studerenden jonger dan 18 jaren de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de artikelen 80 en 143bis, vierde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs dan wel op grond van een regeling krachtens artikel 121 van de Wet op het voortgezet onderwijs aan te vragen.

Artikel 151a. Beslistermijnen tegemoetkoming in de studiekosten

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 151b. Beroep tegemoetkoming in de studiekosten

[Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 152. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Deze wet kan worden aangehaald als "Wet op de studiefinanciering".

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 24 april 1986

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

De Staatssecretaris van Financiën,

H. E. Koning

Uitgegeven de twintigste mei 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Inhoudsopgave

[Regeling vervallen per 01-09-2022]

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Artikel 2.

Doel van de wet

Artikel 3.

Peildata

Artikel 3a.

Regeling omtrent verzoek

Artikel 4.

Woonplaats

Artikel 5.

Vaststelling onderwijssoort

Artikel 6.

Werkingssfeer

Hoofdstuk II

Studerenden tot 27 jaren die volledig hoger onderwijs volgen, alsmede studerenden van 18 tot 27 jaren die overig volledig onderwijs volgen

Titel 1

Werkingssfeer

Artikel 7.

Nationaliteit

Artikel 8.

Leeftijd

Artikel 9.

Onderwijssoort

Artikel 10.

Einde van een studie

Artikel 11.

Minimale opleidingsduur

Titel 2

Het standaardbudget en de vorm van de toelage

Artikel 12.

De samenstelling van het maandbudget

Artikel 13.

Toeslag partner

Artikel 14.

Toeslag één-oudergezin

Artikel 15.

De verdeling van het maandbudget

Artikel 16.

De basisbeurs

Artikel 16a.

De aanvullende beurs voor korting

Artikel 17.

De rentedragende lening

Artikel 17a.

Gevallen waarin de toelage na korting uitsluitend rentedragende lening is

Artikel 17b.

Tijdelijke regeling van de gevallen waarin de toelage na kortingwegens gebrek aan studievoortgang in het hoger onderwijs uitsluitend rentedragende lening is

Artikel 17d.

Langdurige afwezigheid in het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs: gevolgen voor de studiefinanciering

Artikel 17e

Gevallen waarin de toelage, die als voorwaardelijk toegekende rentedragende lening was uitgekeerd, wegens voldoende studieprestaties in het hoger onderwijs wordt omgezet in beurs

Artikel 17f

Omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 17fa

Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid.

Artikel 17fb

Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid, die godgeleerdheid volgen met een deficiënt vakkenpakket

Artikel 17g

Omzetting van dertiende en volgende maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 17h

Omzetting vanaf de eerste maand van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, tweede lid.

Artikel 17i

Omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening in beurs bij behalen kandidaatsexamen

Titel 3

Korting op de aanvullende beurs wegens inkomen van de ouders en vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

§ 1

Korting op aanvullende beurs wegens inkomen van de ouders

Artikel 18.

Korting op de aanvullende beurs

Artikel 19.

Verdeling van de kortingsbedragen wegens inkomen van de ouders over hun studiefinancieringsgerechtigde kinderen die een aanvullende beurs hebben aangevraagd

Artikel 20.

vervallen

Artikel 21.

Kortingsbedrag wegens inkomen van een ouder

Artikel 22.

Terugval in inkomen

Artikel 23.

Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

Artikel 24

Andere aanpassing van de invloed van het ouderlijk inkomen.

§ 2

Vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

Artikel 25.

vervallen

Artikel 26.

Vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

Artikel 27.

vervallen

Artikel 28.

vervallen

Titel 4

Verzoek en toekenning

Artikel 29.

Verzoek om studiefinanciering

Artikel 30.

Toekenning van studiefinanciering

Artikel 31.

Gedeeltelijke toekenning

Artikel 31a.

Tijdelijke regeling van de voorwaardelijke toekenning van studiefinanciering en latere vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

Artikel 31b.

Omzetting van integrale lening in gemengde toelage

Artikel 31c

Toekenning van het beursdeel van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs als voorwaardelijke rentedragende lening en latere omzetting van die lening dan wel vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

Artikel 31d

Vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm van de toegekende rentedragende lening met betrekking tot de eerste 12 maanden in het hoger onderwijs voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 31e

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h met betrekking tot studerenden aan instellingen waarop artikel 7.9b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van toepassing is en daaraan gelijk gestelde instellingen

Artikel 31f

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h, met betrekking tot studerenden aan andere instellingen dan bedoeld in artikel 31e, tweede lid

Artikel 31fa

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in artikel 17i

Artikel 31g.

Toekenning van f 0,00 i.p.v. lening

Artikel 32.

Toekenningsperiode

Artikel 32a.

De vorm waarin de reisvoorziening wordt toegekend

Artikel 32b.

Regels voor toekenning van de reisvoorziening als kaart

Artikel 32c.

De rechtspersoon die de als kaart toegekende reisvoorziening verstrekt

Artikel 32d.

Voor wie buiten Nederland een volledige opleiding doet, geen reisvoorziening als kaart maar voorziening in geld

Artikel 32e.

Periode van geldigheid van de kaart; omvang van de rechten, verbonden aan de kaart

Artikel 32f.

De plicht de kaart tijdig in te leveren

Artikel 32g.

Duplicaten van de kaart

Artikel 32h.

Vergoeding wanneer ten onrechte geen kaart of duplicaat is ontvangen; geen andere vergoeding

Artikel 32i.

Nadere regels voor reizen van en naar Wadden-eilanden

Artikel 32j.

Reisvoorziening geheel of gedeeltelijk in de vorm van geld

Artikel 33.

Minderjarigheid

Titel 5

Opbouw en terugbetaling studieschuld

Artikel 34.

Verplichting terugbetaling studieschuld

Artikel 34a.

Overzicht opgebouwde studieschuld

Artikel 35.

Vaststelling rentepercentage

Artikel 36.

Renteberekening

Artikel 37.

De terugbetalingsperiode

Artikel 38.

De aanloopfase

Artikel 39.

De aflosfase

Artikel 40.

Achterstallige schuld

Artikel 41.

Vaststelling en betaling van de terugbetalingstermijnen

Artikel 42.

Vaststelling van de draagkracht van de debiteur

Artikel 43.

De draagkracht van de debiteur uit inkomen op jaarbasis

Artikel 44.

Terugval in inkomen

Artikel 45.

Andere aanpassing van de draagkracht van de debiteur

Artikel 46.

Draagkracht partner van debiteur

Artikel 47.

Op verzoek draagkracht partner niet meetellen

Artikel 48.

Partner van de debiteur ook debiteur

Artikel 49.

Wijziging van de maandelijkse termijn

Artikel 50.

Garantiebepalingen

Titel 6

Aanpassing

Artikel 51

Aanpassing van normbedragen levensonderhoud en boeken en leermiddelen en van de toeslagen voor partner en één-oudergezin

Artikel 52.

Aanpassing basisbeurzen

Artikel 53.

Aanpassing rentedragende lening

Artikel 54

Aanpassing van de bedragen van de vrije voet.

Artikel 54a.

vervallen

Titel 7

Herziening en bezwaar

Artikel 55.

Herziening door de Informatie Beheer Groep

Artikel 55a.

Herziening door de verstrekker van de kaart

Artikel 56.

Bezwaarschriftprocedure

Artikel 57.

vervallen.

Artikel 58.

Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering

Titel 8

Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in rentedragende lening

Artikel 58a.

Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in rentedragende lening

Hoofdstuk III

vervallen

Hoofdstuk IV

vervallen

Hoofdstuk V

Uitbetaling en verrekening

Artikel 106.

Uitbetaling en verrekening

Hoofdstuk VI

Invordering

Artikel 107.

Invordering

Hoofdstuk VII

Beroep

Artikel 108.

College van beroep studiefinanciering

Artikel 109.

Samenstelling College van beroep studiefinanciering

Artikel 109a.

Gerechtsauditeurs

Artikel 110.

Benoeming

Artikel 111.

Vereisten voor benoembaarheid

Artikel 111a.

vervallen

Artikel 112.

Rechtspositie

Artikel 112a.

vervallen

Artikel 112b.

Vervanging en waarneming

Artikel 113.

vervallen

Artikel 114.

Eed of belofte

Artikel 115.

Ontslag, op non-actiefstelling en waarschuwing

Artikel 116.

Klacht over uitoefening van bediening

Artikel 117.

Samenstelling kamers

Artikel 117a.

Werkwijze

Artikel 117b.

Raadkamer

Artikel 117c.

Geheimhouding

Artikel 117d.

Inlichtingen en adviezen

Artikel 117e.

Vergoeding

Artikel 118.

Beroep tegen een besluit

Artikel 119.

Het geding

Artikel 119a.

Griffierecht

Artikel 119b.

Verschoningsrecht

Artikel 120.

Geen appel

Hoofdstuk VIIA

Toezicht

Artikel 120a.

Toezicht door de inspectie van het onderwijs

Hoofdstuk VIII.

Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister of de Informatie Beheer Groep

Artikel 121.

Verstrekken van inlichtingen door personen

Artikel 122.

Inzage in schriftelijke stukken

Artikel 122a.

Verstrekken van inlichtingen door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 32c,

Artikel 122b.

Verstrekken van inlichtingen door onderwijsinstellingen

Artikel 123.

Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak en door ziektekostenverzekeringsinstellingen als bedoeld in artikel 12,derde lid

Hoofdstuk VIIIA

Administratieve sancties

Artikel 123a.

Het niet verstrekken van inlichtingen over studievoortgang

Artikel 123b.

Het niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Artikel 123c.

Het niet verstrekken van inlichtingen over studielast opleiding

Hoofdstuk IX

Strafbepalingen

Artikel 124.

Het niet verstrekken van inlichtingen

Artikel 125.

vervallen

Artikel 126.

Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

Artikel 127.

Overtreding

Hoofdstuk X

Bijzondere bepalingen

Artikel 128.

 

Artikel 129.

Vervreemding, verpanding, belening en beslag

Artikel 130.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Artikel 130a.

Inlichtingen aan particuliere ziektekostenverzekeraars

Artikel 131.

Hardheidsclausule

Artikel 132.

Bewaartermijn

Artikel 133.

vervallen.

Artikel 134.

Verslag werking wet

Hoofdstuk XI

Wijzigingen in andere wetgeving

Artikel 135.

Wijziging in de W.V.O.

Artikel 136.

Wijzigingen in de W.W.O.

Artikel 137.

Wijziging in de Wet op de Open Universiteit

Artikel 138.

 

Artikel 139.

 

Artikel 140.

 

Hoofdstuk XII

Overgangsbepalingen

Artikel 141.

Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten

Artikel 142.

Samenloop van terugbetalingen

Artikel 143.

Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag

Artikel 144.

Nieuwe vaststelling termijn

Artikel 145.

Terugbetaling renteloze voorschotten

Artikel 146.

 

Artikel 147.

Overgangsbepaling rijksstudietoelage

Artikel 148.

Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is

Artikel 149.

 

Artikel 150.

Verrekening kinderbijslag

Artikel 150a.

vervallen

Hoofdstuk XIII

Slotbepalingen

Artikel 151.

Inwerkingtreding

Artikel 151a.

vervallen

Artikel 151b.

vervallen

Artikel 152.

Citeertitel

Naar boven