Besluit aanwijzing waterschappen tot overheidsorgaan WOB

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 26-04-1982 t/m 03-05-2007

Besluit van 10 maart 1982, houdende aanwijzing van de waterschappen tot overheidsorgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat dd. 15 januari 1982, nr. 317748;

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, nr. 581);

De Raad van State gehoord (advies van 24 februari 1982, nr. 820217/5);

Gezien het Nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 4 maart 1982, nr. 319036;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel.

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Onder overheidsorganen in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur worden tevens verstaan: de bestuursorganen van de waterschappen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 10 maart 1982

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

H. J. Zeevalking

Uitgegeven de zesde april 1982

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven