Besluit vervroegd uittreden Commissarissen des Konings

[Regeling vervallen per 28-03-2019.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-10-1981 t/m 27-03-2019

Besluit van 4 juli 1980 tot invoering van de mogelijkheid voor de Commissarissen des Konings om vervroegd uit te treden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 29 april 1980, nr. BK80/U348, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Afdeling Kabinetszaken;

De Raad van State gehoord (advies van 3 juni 1980, nr. 800528/9);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 2 juli 1980, nr. BK80/947, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Afdeling Kabinetszaken;

Gelet op artikel 52 van de Provinciewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel Enig

[Regeling vervallen per 28-03-2019]

  • 1 Aan Onze Commissaris in de provincie, die 61 jaar of ouder is, wordt op zijn verzoek ontslag verleend met recht op een uitkering overeenkomstig hetgeen ter zake voor het burgerlijk rijkspersoneel is bepaald in het Besluit vervroegd uittreden burgerlijk rijkspersoneel (Stb. 1979, nr. 752) met dien verstande dat voor de berekening van diensttijd mede in aanmerking komt diensttijd in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

  • 2 Onze Minister van Binnenlandse Zaken is bevoegd de in het eerste lid vermelde leeftijd aan te passen aan algemene wijzigingen welke, voor wat die leeftijd betreft, tot stand zullen komen in het Besluit vervroegd uittreden burgerlijk rijkspersoneel (Stb. 1979, nr. 752).

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Lage Vuursche, 4 juli 1980

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Uitgegeven de eenendertigste juli 1980

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven