Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 17-07-2018 t/m 31-03-2020

Organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden

Wij JULIANA bij de gratie Gods. Koninginder nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 27 februari 1980, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming, nr. 20.768, de Sociaal-Economische Raad gehoord;

Gelet op artikel 4, tweede, vijfde en zevende lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De volgende organisaties worden aangewezen tot het benoemen van het achter hun naam vermelde aantal leden van de Sociaal-economische Raad:

 • a. organisaties van ondernemers:

  Vereniging VNO-NCW:

  7 leden

  Koninklijke Vereniging MKB-Nederland:

  3 leden

  Land- en Tuinbouworganisatie Nederland:

  1 lid

 • b. organisaties van werknemers:

  Federatie Nederlandse Vakbeweging:

  7 leden

  Christelijk Nationaal Vakverbond:

  2 leden

  Vakcentrale voor Professionals:

  2 leden

Artikel 2

Ons besluit van 3 maart 1970, Stcrt. 51, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1980.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden.

Lech, 1 maart 1980

JULIANA.
De

Minister

van Sociale Zaken,

W. Albeda

Naar boven