Beschikking wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen

[Regeling vervallen per 30-05-2003.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 29-05-2003

Beschikking wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken,

Overwegende, dat het noodzakelijk is voorzieningen te treffen tot uitvoering van de op 4 november 1977 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde Richtlijn tot vaststelling van de praktische maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Richtlijn 76/308/EEG betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het EOGFL, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten (Pb.E.G. L333);

Gelet op artikel 41 van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen (Stb. 1979, 572).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-05-2003]

 • 1 In deze beschikking wordt verstaan onder:

  a. wet:

  Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen;

  b. aangezochte autoriteit:

  de bevoegde autoriteit van een lid-staat tot welke een verzoek om bijstand als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, is gericht.

 • 2 In deze beschikking wordt overigens de terminologie van de wet overgenomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-05-2003]

 • 1 In een verzoek tot invordering alsmede in een verzoek tot het nemen van conservatoire maatregelen wordt het bedrag van de schuldvorderingen waarop het verzoek betrekking heeft door de verzoekende autoriteit uitgedrukt zowel in de munteenheid van de lid-staat waar zij is gevestigd als in de munteenheid van de lid-staat waar de aangezochte autoriteit is gevestigd.

 • 2 De voor de toepassing van het eerste lid te gebruiken wisselkoers is de laatste verkoopkoers, genoteerd op de meest representatieve wisselmarkt van de lidstaat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd op de dag waarop het verzoek is ondertekend, dan wel, indien het een aanvullend verzoek betreft, de dag waarop het oorspronkelijke verzoek is ondertekend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-05-2003]

Voor de toepassing van artikel 20 van de wet wordt uitgegaan van het in het verzoek tot invordering in euro's uitgedrukte bedrag van de schuldvordering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-05-2003]

Afgezien van de interest die, in voorkomend geval, door de aangezochte autoriteit is geïnd wegens het verlenen van uitstel van betaling of het toestaan van betaling in termijnen, wordt een schuldvordering, waarvoor een verzoek tot invordering is gedaan, geacht te zijn ingevorderd voor het ingevorderde bedrag, uitgedrukt in de munteenheid van de lid-staat waar de aangezochte autoriteit is gevestigd, op basis van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde wisselkoers.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-05-2003]

Een verzoek om bijstand kan betrekking hebben op één enkele schuldvordering dan wel op meerdere schuldvorderingen mits deze ten laste komen van een en dezelfde persoon. Voor de toepassing van artikelen 12 tot en met 30 van de wet worden alle schuldvorderingen die onder een en dezelfde executoriale titel vallen, geacht één enkele schuldvordering te vormen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-05-2003]

 • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen.

 • 2 Zij treedt in werking op 26 november 1979.

's-Gravenhage, 9 november 1979

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Voor deze,
De

plv. directeur-generaal voor fiscale zaken

,

A. Schoenmaker

Naar boven