Benoeming voorzitter en leden Reconstructiecommissie Midden-Delfland

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 25-02-2005 t/m 30-06-2010

Benoeming voorzitter en leden Reconstructiecommissie Midden-Delfland

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in overeenstemming met de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, van Landbouw en Visserij, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën,

Gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3, tweede en vierde lid, van de Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233),

Besluit:

1.

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

het aantal leden van de reconstructiecommissie vast te stellen op 15, bestaande uit:

 • twee vertegenwoordigers van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarvan een tevens met het voorzitterschap zal worden belast;

 • twee vertegenwoordigers van de Recreatieschap Midden-Delfland;

 • twee vertegenwoordigers van de dagelijkse besturen van de in Midden-Delfland gelegen gemeenten;

 • drie vertegenwoordigers van het agrarisch bedrijfsleven, waarvan een is aangewezen door de L.T.B., een door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en een door de C.B.T.B.;

 • een vertegenwoordiger van de agrarische werknemers, aangewezen door de agrarische voedingsbond F.N.V.;

 • een vertegenwoordiger van de Midden-Delfland Vereniging;

 • een vertegenwoordiger van de natuurbeschermingsorganisaties;

 • een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap van Delfland;

 • een vertegenwoordiger van de Stichting Recreatie;

 • een vertegenwoordiger van het Openbaar Lichaam Rijnmond;

en tot adviserende leden van deze commissie aan te wijzen;

 • een districts-ingenieur bij de landinrichtingsdienst;

 • het hoofd van de afdeling Landelijk Gebied van de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Zuid-Holland;

 • de directeur van het Kadaster en de Openbare Registers in de provincie Zuid-Holland;

 • de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de provincie Zuid-Holland;

 • de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie;

2.

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

te benoemen als lid tevens voorzitter van de reconstructiecommissie:

 • drs. J. Borgman, Gedeputeerde van Zuid-Holland belast met onder meer de zorg voor recreatie, natuurbescherming en landschapszorg;

als overige leden van deze commissie:

 • M. Bovenberg, wethouder van de gemeente Vlaardingen, namens de Stichting Onderzoek Midden-Delfland;

 • J. van den Brink, burgemeester van de gemeente Maasland, vertegenwoordiger van de dagelijkse besturen van de in Midden-Delfland gelegen gemeenten;

 • A. J. A. L. Bruggeman, burgemeester van de gemeente Schipluiden, vertegenwoordiger van de dagelijkse besturen van de in Midden-Delfland gelegen gemeenten;

 • mevr. J. Kleijn-Westendorp, wethouder van de gemeente Delft, namens de Stichting Onderzoek Midden-Delfland;

 • G. J. Koop, vertegenwoordiger van het agrarisch bedrijfsleven, glastuinder, lid van de L.T.B.;

 • W. Meere, vertegenwoordiger van de agrarische werknemers, bestuurder van de Agrarische Voedingsbond F.N.V.;

 • J. Noorland, Gedeputeerde van Zuid-Holland, belast met onder meer de zorg voor de agrarische zaken;

 • J. G. M. Peet, vertegenwoordiger van de Midden-Delfland Vereniging;

 • drs. F. W. Prins, inspecteur van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, namens de natuurbeschermingsorganisaties;

 • drs. P. Ressenaar, hoogheemraad van Delfland;

 • P. J. Sonneveld, vertegenwoordiger van het agrarisch bedrijfsleven, veehouder, lid van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw;

 • J. Swart, directeur van de Stichting Recreatie;

 • H. R. Tiesma, lid van het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Rijnmond belast met de zorg voor de recreatie, natuurbescherming, culturele aangelegenheden en sociale aangelegenheden;

 • IJ. van Woerden, vertegenwoordiger van het agrarisch bedrijfsleven, veehouder, lid van de C.B.T.B.;

en als adviserende leden van de commissie:

 • ir. T. A. Bierman, districtsingenieur bij de Landinrichtingsdienst;

 • ir. E. B. van Hogezand, directeur van de provinciale planologische dienst van de provincie Zuid-Holland;

 • D. Molegraaf, directeur van het Kadaster en de Openbare Registers in de provincie Zuid-Holland;

 • mr. P. C. Porrey, chef van de le afdeling van de provinciale griffie van Zuid-Holland;

 • drs. A. F. X. van Roosmalen, waarnemend inspecteur van de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland en Zeeland;

 • ir. G. Tjalma, directeur-hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in de provincie Zuid-Holland;

 • ir. G. Velthuizen, hoofdingenieur-directeur voor de bedrijfsontwikkeling in de provincie Zuid-Holland;

 • ir. H. Wegner, hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de provincie Zuid-Holland;

's-Gravenhage, 23 juni 1978

De

Minister

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

P. A. C. Beelaerts van Blokland

Naar boven