Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid

Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 29-12-2005 t/m heden

Besluit van 22 december 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 52 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 1 november 1972, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., no. 54993;

Gelet op artikel 52 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Sociaal-Economische Raad gehoord (advies van 19 november 1971);

De Raad van State gehoord (advies van 15 november 1972, No. 19);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 18 december 1972, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., no. 55.493;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering met één of meer van de navolgende ingevolge de sociale wetgeving van één of meer andere Mogendheden toegekende uitkeringen:

  • a. uitkering wegens arbeidsongeschiktheid;

  • b. wezenuitkering;

  • c. ouderdomsuitkering, dan wel enige andere uitkering, welke in verband met het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd is toegekend, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering slechts uitbetaald, indien en voor zover deze het totale bedrag van de onder a t/m c bedoelde uitkeringen overtreft.

 • 2 Bij de toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt met een in dat lid onder a bedoelde uitkering slechts rekening gehouden, indien en voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid als de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 • 3 Het eerste lid en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen op grond van de hoofdstukken 6 en 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen met dien verstande dat onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan: volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid onderscheidenlijk gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in die wet.

Artikel 2

 • 2 Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke met toepassing van artikel 17 van die wet is toegekend, met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid, volgens welke het bedrag van de uitkering onafhankelijk is van de duur van de verzekering of de arbeidsverhouding, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid, niet uitbetaald.

 • 3 Indien een met toepassing van artikel 17 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid is herzien - ongeacht of ook die herziening geschiedde met toepassing van artikel 17 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering - wordt, bij samenloop met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid, als bedoeld in het vorige lid, de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid als waarvoor die andere uitkering wordt verleend, evenmin uitbetaald.

 • 4 Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering, toegekend ingevolge de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke zonder toepassing van artikel 17 van die wet werd toegekend, met toepassing van laatstgenoemd artikel wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid is herzien, wordt, bij samenloop met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid, als bedoeld in de beide voorgaande leden, de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid als waarvoor die andere uitkering wordt verleend, niet uitbetaald.

Artikel 3

 • 1 Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke is toegekend op grond of mede op grond van het bepaalde in artikel 3 of artikel 4 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering, doch zonder toepassing van artikel 12 dier wet, met één of meer vóór de dag van ingang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingegane weduwenuitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een of meer andere Mogendheden, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering slechts uitbetaald, indien en voor zover deze het bedrag van de weduwenuitkering of weduwenuitkeringen als hiervoor bedoeld, overtreft.

 • 2 Indien zowel het bepaalde in artikel 1, als het bepaalde in het vorige lid van toepassing is, wordt voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid als arbeidsongeschiktheidsuitkering aangemerkt het overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 vastgestelde uit te betalen bedrag van die uitkering.

Artikel 4

 • 1 Indien ingevolge de voorgaande artikelen bij de vaststelling van het bedrag van de uit te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering twee of meer uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een of meer andere Mogendheden in aanmerking moeten worden genomen, welke reeds onderling onderhevig zijn aan de werking van anticumulatiebepalingen, wordt als bedrag van de betrokken uitkeringen in aanmerking genomen het bedrag dat is vastgesteld na toepassing van de vorenbedoelde anticumulatiebepalingen.

 • 2 Indien enerzijds een uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid ingevolge de voorgaande artikelen van dit besluit leidt tot een vermindering van het uit te betalen bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, en anderzijds de eerstbedoelde uitkering krachtens de nationale wetgeving van die andere Mogendheid, al dan niet met toepassing van enige bepaling van een voor die andere Mogendheid en Nederland geldende internationale regeling inzake sociale zekerheid, moet worden verminderd of geschorst wegens de samenloop met de arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt de vermindering van de uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering te dier zake gesteld op de helft van het bedrag, dat ingevolge dit besluit als vermindering zou zijn vastgesteld wegens samenloop met die uitkering, wanneer deze niet verminderd of geschorst zou zijn wegens samenloop met de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 • 3 Indien ter zake van de samenloop met een uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid zowel het bepaalde in het eerste lid, als het bepaalde in het tweede lid van toepassing is, wordt voor de toepassing van het tweede lid de eerstgenoemde uitkering in aanmerking genomen voor hetzelfde bedrag, als waarvoor die uitkering in aanmerking zou moeten worden genomen als alleen het bepaalde in het eerste lid van toepassing was.

 • 4

  • a. Indien het bepaalde in de voorgaande leden van toepassing is ten aanzien van reeds voor de datum van inwerkingtreden van dit besluit ingegane uitkeringen, wordt de uitbetaling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke is toegekend op grond of mede op grond van het bepaalde in artikel 3 of artikel 4 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering, niet verder beperkt dan tot het bedrag, dat onmiddellijk voorafgaande aan die datum aan arbeidsongeschiktheidsuitkering werd uitbetaald.

  • b. Het bepaalde onder a geldt slechts, indien en zolang de arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet is afgenomen en geen uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid, die ingevolge de bepalingen van dit besluit leidt tot vermindering van het bedrag van de uit te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt toegekend of, om andere reden dan aanpassing aan het loon- en/of prijspeil, wordt verhoogd.

Artikel 5

Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke is toegekend op grond of mede op grond van het bepaalde in artikel 3 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering met een of meer uitkeringen als bedoeld in artikel 1 onder a en/of een of meer uitkeringen als bedoeld in artikel 3, wordt, zolang de arbeidsongeschiktheid niet is afgenomen, de uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering ter zake van die samenloop niet verder beperkt dan tot het bedrag, waarop de betrokkene laatstelijk aan invaliditeitsrente ingevolge de Invaliditeitswet en bijslag ingevolge de Interimwet invaliditeitsrentetrekkers aanspraak had.

Artikel 6

 • 1 Wanneer krachtens een internationale regeling inzake sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering een - hierna als prorata arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te duiden - arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, waarvan het bedrag is bepaald naar de verhouding tussen enerzijds de duur van de Nederlandse verzekering en anderzijds de totale duur van

  • a. de tijdvakken van Nederlandse verzekering en

  • b. de tijdvakken van verzekering of arbeid, vervuld ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid of van andere Mogendheden,

  geldt het bepaalde in de volgende leden.

 • 2 Op een in het vorige lid bedoelde prorata arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, de bepalingen van dit besluit slechts van toepassing ter zake van samenloop met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid, die niet worden verleend in het kader van de invaliditeitsverzekering en waarvan het bedrag is berekend onafhankelijk van de duur van de verzekering of de arbeidsverhouding.

 • 3 Wanneer bij de vaststelling van het uit te betalen bedrag van de prorata arbeidsongeschiktheidsuitkering een vermindering ingevolge de bepalingen van de voorgaande artikelen moet worden toegepast, wordt het in mindering te brengen bedrag aldus berekend, dat het bedrag dat ingevolge de voorgaande artikelen ter zake van de samenloop met de in het vorige lid bedoelde uitkeringen daartoe in aanmerking zou zijn genomen als de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet op prorata-basis zou zijn toegekend, vermenigvuldigd wordt met hetzelfde verhoudingsgetal, dat aan de berekening van de prorata arbeidsongeschiktheidsuitkering ten grondslag ligt.

Artikel 7

 • 1 Wanneer een periodieke uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid, welke van invloed was op de hoogte van het overeenkomstig de voorgaande artikelen tot uitbetaling komende bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, is afgekocht, blijft het bedrag van de uit te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering vastgesteld, alsof de eerstbedoelde uitkering niet was afgekocht. Na de beëindiging van de periodieke uitkering wordt de betrokkene geacht uit hoofde van de ontvangen afkoopsom een periodieke uitkering te ontvangen ter hoogte van de periodieke uitkering, die laatstelijk voor die beëindiging werd genoten.

 • 2 Indien aan de berekening van een in het vorige lid bedoelde afkoopsom een ander bedrag aan periodieke uitkering ten grondslag is gelegd dan laatstelijk voor de beëindiging van die uitkering werd genoten, en het verschil niet uitsluitend een gevolg is van een aanpassing aan het loon- en/of prijspeil, wordt voor de vaststelling van het bedrag van de na de beëindiging van de periodieke uitkering uit te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, de betrokkene geacht uit hoofde van de ontvangen afkoopsom een periodieke uitkering te ontvangen ter hoogte van het bedrag, dat aan de berekening van die afkoopsom ten grondslag is gelegd.

 • 3 Indien, na toepassing van een van de voorgaande leden van dit artikel, het uit te betalen bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering moet worden herberekend, wordt het overeenkomstig de voorgaande leden vastgestelde in mindering te brengen bedrag aangepast overeenkomstig de percentages waarmee de arbeidsongeschiktheidsuitkering sedert de beëindiging van de periodieke uitkering werd herzien ingevolge artikel 15 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Artikel 8

 • 1 De bij de toepassing van de voorgaande artikelen noodzakelijke omrekening in euro van een niet in euro uitgedrukte uitkering op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid geschiedt met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen.

Artikel 9

 • 1 Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt:

  • a. in geval van een herziening van de daglonen, bedoeld in artikel 15 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, het laatstelijk voor de ingangsdatum van die herziening tot uitbetaling komende bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering herzien met inachtneming van hetzelfde percentage als waarmede de daglonen worden herzien;

  • b. in geval van een herziening van het bedrag van de uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid als gevolg van een wijziging van het loon- en/of prijspeil geen wijziging gebracht in het laatstelijk voor de ingangsdatum van die herziening tot uitbetaling komende bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst, met dien verstande, dat artikel 8 terugwerkt tot 1 oktober 1969 en artikel 9 tot 1 december 1969.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 22 december 1972

JULIANA.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

RIETKERK.

Uitgegeven de dertigste januari 1973.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven