Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Friesland)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 25-12-1971 t/m 21-12-2009

Aanwijzing oppervlaktewater

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland van 28 juni 1971 kenmerk afd. 4, no. 9.473;

Gelet op het ingekomen ambtsbericht;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

aan te wijzen als oppervlaktewater ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland:

het in beheer bij het Rijk zijnde kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van de afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.

's-Gravenhage, 14 december 1971

De

Minister

voornoemd,
Namens deze,
De

directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

.
Naar boven