Uitvoering Wet Werkloosheidsvoorziening (gelijkstelling vreemdelingen met Nederlanders)

Geldend van 04-05-1972 t/m heden

Uitvoering Wet Werkloosheidsvoorziening (gelijkstelling vreemdelingen met Nederlanders)

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 13, derde lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening,

Besluit:

Artikel 1

Het bepaalde in artikel 13, eerste lid, onder n, van de Wet Werkloosheidsvoorziening is niet van toepassing op onderdanen van de lid-staten, die de Verdragen nr. 44 en nr. 118 van de Internationale Arbeidsorganisatie ter verzekering van uitkeringen of bijstand aan onvrijwillig werklozen (resp. Trb. 1965 nr. 88 en Trb. 1962, nr. 122) hebben bekrachtigd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 juli 1969

De

Minister

voornoemd,

B. Roolvink

Terug naar begin van de pagina