Leerplichtwet 1969

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting LPW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002628
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing onderwijsinstituten
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 3. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 4. Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking
 5. Leerplichtregeling 1995
 6. Leerplichtwet 1969 (art. 3 en 7)
 7. OCW-intrekkingsregeling 2004
 8. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.3
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing onderwijsinstituten
  Artikelen: 3, 4
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 26
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
  Bijlage: F
 6. Besluit inburgering 2021
  Artikelen: 2.6, 6.1
 7. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 4
 8. Besluit intrekking onderzoekskaders 2017 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2022 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  Bijlagen: I, II
 9. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 10. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 31, 43
 11. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  Bijlage: Onderzoekskader 2019
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 14. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 15. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  Artikel: XLVIII
 16. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2022
  Bijlage: 1
 17. Participatiewet
  Artikel: 10f
 18. Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB
  Artikelen: 1, 3, 4, 6, 8
 19. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen
  Artikel: 1
 20. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 21. Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet
  Artikelen: 1, 3
 22. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 23. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 24. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021
 25. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022
 26. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023
 27. Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19-gerelateerde onderwijsvertragingen
  Artikel: 1
 28. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 29. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Bijlage: II
 30. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
  Tekst: tekst
 31. Subsidieregeling Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
  Artikel: 8
 32. Subsidieregeling Wel in Ontwikkeling
  Artikel: 1
 33. Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan
  Artikel: 3
 34. Telling referentieraming 2002 - 2003
  Tekst: tekst
 35. Telling referentieraming beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) 2003 - 2004
  Tekst: tekst
 36. Uitvoeringsbesluit WVO 2020
  Artikelen: 2.59, 6.8
 37. Verzamelwet OCW 2021
  Artikel: III
 38. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.5.5a, 2.5.5e, 8.1.7a, 8.1.7d, 8.1.8, 8.3.2, 8.5a.14
 39. Wet inburgering 2021
  Artikel: 4
 40. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 40, 47a, 147, 161, 162
 41. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 15c, 25, 34
 42. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 182, 183, 193a, 193b
 43. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 5, 21, 35
 44. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen: 1.1, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 9.3a, 9.3b
 45. Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)
 46. Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (registratie vrijstellingen en vervangende leerplicht)
  Artikel: I
 47. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: X
 48. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: V
 49. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs)
  Artikel: IV
 50. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (versterking beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs))
  Artikel: IV
 51. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikel: VII
 52. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikel: I

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 33925
Aanhangig 36257
Wijziging 09-02-2022 Stb. 2022, 135 35671
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 235 35102
Wijziging 07-05-2014
samen met
29-04-2010
Stb. 2014, 185
samen met
Stb. 2010, 194
33618
samen met
32290
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 681 25828
Wijziging 20-04-2022 Stb. 2022, 177 35963 30-06-2022 Stb. 2022, 285
Wijziging 20-04-2022 Stb. 2022, 177 35963 30-06-2022 Stb. 2022, 285
Wijziging 09-02-2022 Stb. 2022, 135 35671 09-11-2022 Stb. 2022, 481
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 235 35102 24-06-2022
samen met
12-11-2020
Stb. 2022, 281
samen met
Stb. 2020, 469
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 116 35946 11-03-2022 Stb. 2022, 117
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 20-04-2022 Stb. 2022, 177 35963 30-06-2022 Stb. 2022, 285
Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 409 35725 20-09-2021 Stb. 2021, 443
Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 320 35352 23-06-2021 Stb. 2021, 321
Wijziging 03-02-2021 Stb. 2021, 179 35580 07-07-2021 Stb. 2021, 360
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 119 34878 05-06-2020 Stb. 2020, 166
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 235 35102 12-11-2020 Stb. 2020, 469
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 234 35252 08-07-2020 Stb. 2020, 276
Wijziging 20-05-2020 Stb. 2020, 157 35336 17-06-2020 Stb. 2020, 208
Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 119 34878 05-06-2020 Stb. 2020, 166
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 76 35320 16-03-2020 Stb. 2020, 98
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 80 34607 29-03-2017 Stb. 2017, 166
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 621 32713 01-12-2016 Stb. 2016, 487
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 334 31829 01-12-2016 Stb. 2016, 487
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 10-05-2012 Stb. 2012, 257 32892 04-12-2014 Stb. 2014, 511
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 13 33157 23-06-2014 Stb. 2014, 246
Wijziging 11-10-2012 Stb. 2012, 533 33106 15-05-2014 Stb. 2014, 181
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 11-09-2013 Stb. 2013, 366 33537 20-09-2013 Stb. 2013, 367
Wijziging 19-11-2012 Stb. 2012, 652 32007 28-01-2013 Stb. 2013, 41
Wijziging 11-10-2012 Stb. 2012, 545 32812 06-12-2012 Stb. 2012, 631
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 88 33336 29-05-2013 Stb. 2013, 276
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 621 32713 31-05-2013 Stb. 2013, 204
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 334 31829 31-05-2013 Stb. 2013, 204
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 497 32587 04-10-2012 Stb. 2012, 503
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2011, 656 32558 22-02-2012 Stb. 2012, 92
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 621 32713 13-12-2011 Stb. 2011, 634
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 443 32356 23-09-2011 Stb. 2011, 444
Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 80 31828 01-07-2010 Stb. 2010, 282
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 492 31944 11-11-2009 Stb. 2009, 493
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 334 31829 18-07-2009 Stb. 2009, 335
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 387 31400 01-10-2008 Stb. 2008, 409
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 298 30652 21-07-2007 Stb. 2007, 299
Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 203 30901 24-05-2007 Stb. 2007, 203
Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 697 30239 17-11-2005 Stb. 2005, 697
Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 17 29046 29-01-2004 Stb. 2004, 45
Wijziging 30-05-2002 Stb. 2002, 288 28135 02-04-2003 Stb. 2003, 139
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 387 27783 23-07-2002 Stb. 2002, 432
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 681 25828 25-01-2002 Stb. 2002, 56
20-06-2001 Wijziging 31-05-2001 Stb. 2001, 263 27574 31-05-2001 Stb. 2001, 263
11-05-2001 Wijziging 11-04-2001 Stb. 2001, 207 27265 20-04-2001 Stb. 2001, 208
28-07-1999 Wijziging 01-07-1999 Stb. 1999, 313 25979 01-07-1999 Stb. 1999, 313
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-08-1998 Wijziging 02-04-1998 Stb. 1998, 228 25409 02-04-1998 Stb. 1998, 228
01-01-1997 Wijziging 31-10-1995 Stb. 1995, 501 23778 31-10-1995 Stb. 1995, 501
01-01-1996 Wijziging 23-11-1995 Stb. 1995, 598 23646 04-12-1995 Stb. 1995, 600
01-08-1995 Wijziging 31-05-1995 Stb. 1995, 319 24136 19-06-1995 Stb. 1995, 342
01-10-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 22-09-1994 Stb. 1994, 707
01-08-1994 Wijziging 10-03-1994 Stb. 1994, 255 22900 15-06-1994 Stb. 1994, 469
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 10-03-1994 Stb. 1994, 255
13-07-1994 Tekstplaatsing 13-07-1994 Stb. 1994, 530
01-04-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 725 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
01-08-1993 Wijziging 27-05-1992 Stb. 1992, 337 21122 27-05-1992 Stb. 1992, 337
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-08-1985 Wijziging 19-12-1984 Stb. 1984, 653 18321 19-12-1984 Stb. 1984, 653
Wijziging 22-12-1983 Stb. 1983, 727 17628 22-12-1983 Stb. 1983, 727
01-08-1975 Wijziging 02-07-1975 Stb. 1975, 387 13410 02-07-1975 Stb. 1975, 387
06-02-1974 Wijziging 13-12-1973 Stb. 1973, 656 12368 13-12-1973 Stb. 1973, 656
08-08-1971 Wijziging 25-03-1971 Stb. 1971, 224 05-07-1971 Stb. 1971, 486
01-08-1971 Wijziging 06-05-1971 Stb. 1971, 356 11182 06-05-1971 Stb. 1971, 356
25-06-1971 Tekstplaatsing 25-06-1971 Stb. 1971, 406
01-01-1969 Nieuwe-regeling 30-05-1968 Stb. 1968, 303 9039 30-05-1968 Stb. 1968, 303

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 21a1)
Naar boven