Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen LB
Wet LB
Wet LB 1964
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002471
Rechtsgebied Belastingrecht | Loonbelasting en premieheffing
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 4. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 5. Besluit invoering minimumuurloon
 6. Besluit toekomst pensioenen
 7. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 8. Bijstellingsregeling 2008
 9. Eindejaarsbesluit 2023
 10. Eindejaarsregeling 2022
 11. Eindejaarsregeling 2023
 12. Heffingsregime op afkoopsommen
 13. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 14. Regeling gegevensuitvraag loonaangifte
 15. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 16. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
 17. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 18. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 19. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 20. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 21. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 22. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 23. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 24. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 25. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 26. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 27. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 28. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 inzake invoeringstermijn identificatieplicht voor de loonbelasting
 29. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 30. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 31. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 32. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 33. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 34. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 35. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 36. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 37. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 38. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 39. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 40. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 41. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 42. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 43. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 44. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 45. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)
 46. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 47. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 48. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 49. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 50. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 51. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land
 2. Beleidsbesluit aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd
 3. Besluit correctie 30%-regeling
 4. Besluit correctieverplichting
 5. Besluit heffingskortingen
 6. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 7. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 8. Fiscale behandeling van aan werknemers toegekende aandelenopties in grensoverschrijdende situaties
 9. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 10. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 11. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
 12. Loonbelasting, vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten
 13. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 14. Loonheffingen, diverse onderwerpen
 15. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
 16. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
 17. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
 18. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
 19. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
 20. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
 21. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht
 22. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
 23. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
 24. Omzetbelasting, artiesten
 25. Ondernemingskosten en overdracht pensioenkapitaal, waarde-overdracht pensioenrechten bij verandering dienstbetrekking, PGGM naar SDS-circuit
 26. Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk
 27. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 28. Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers
 29. Staffelbesluit pensioenen
 30. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
 31. Verzamelbesluit pensioenen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: I
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:2, 2:4
 3. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 14, 40h, 45a
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 5. Belastingplan 2012
  Artikel: VIIb
 6. Belastingplan 2021
  Artikelen: XXIII, XXIV
 7. Belastingplan 2022
  Artikel: VII
 8. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
  Artikel: 6
 9. Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel
  Artikel: 3.7
 10. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels ter overneming Beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen voor de premieheffing werknemersverzekeringen in het jaar 2005
  Artikelen: 1, 2, 3
  Bijlagen: 1, 2, 3
 12. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 13. Besluit Totaalwinst
  Tekst: tekst
 14. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.14, 2.21, 2.3
 15. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 16. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 17. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 2:2
 18. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 4
 19. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 20. Besluit correctie 30%-regeling
  Tekst: tekst
 21. Besluit correctieverplichting
  Tekst: tekst
 22. Besluit fondsen en spaarregelingen
  Artikelen: 7, 13
 23. Besluit heffingskortingen
  Tekst: tekst
 24. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 25. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 26. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikel: 4
 27. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 28. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 29. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 30. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 31. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 32. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies
  Tekst: tekst
 33. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen
  Tekst: tekst
 34. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 35. Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 36. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 37. Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2011 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 38. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 39. Het begrip ‘vaste inrichting’ in bilaterale verdragen
  Tekst: tekst
 40. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 41. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 42. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 43. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 85
 44. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XVII
 45. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 26, 50
 46. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: I, V
 47. Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 48. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 49. Legal Status (Local Employees) Regulations 2020
  Artikelen: 4.10, 4.9
 50. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 51. Loonheffingen, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 52. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 53. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 54. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: VII, VIII
 55. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 56. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 57. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 58. Loonheffingen, loonheffing, afdrachtverminderingen
  Tekst: tekst
 59. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
  Tekst: tekst
 60. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
  Tekst: tekst
 61. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 62. Participatiewet
  Artikelen: 19, 35, 58
 63. Pensioenwet
  Artikelen: 69, 117
 64. Regeling controleprotocol WNT 2016
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2016
 65. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 7, 8
 66. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 67. Regeling gegevensuitvraag loonaangifte
  Artikel: 1a.3
 68. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 2, 2a
 69. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 11
 70. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 71. Remigratiebesluit
  Artikel: 2
 72. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 73. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 74. Staffelbesluit pensioenen
  Teksten: tekst, tekst
 75. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 4
 76. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 77. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 78. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 2bis
 79. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 22a
 80. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 1, 2g, 10ej
 81. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 24b
 82. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 83. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  Artikel: 3
 84. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1, 30
 85. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 2
  Bijlage: bijlage
 86. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.2
 87. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 88. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 89. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 90. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Teksten: tekst, tekst
 91. Verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 92. Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 93. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXVIf
 94. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXV
 95. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIId
 96. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 14
 97. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 14
 98. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 99. Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 8
 100. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.34
 101. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 102. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: VI
 103. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  Artikel: V
 104. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 8
 105. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 6, 8, 16, 17, 34, 58, 65, 122k
 106. Wet fiscale behandeling van pensioenen
 107. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IXa
 108. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 25
 109. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 25
 110. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.126a, 5.16c, 5.17e, 7.2, 10a.8
 111. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.1
 112. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 8
 113. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 12b
 114. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 33
 115. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 116. Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd
  Artikel: II
 117. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: VI
 118. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  Artikel: IIIa
 119. Wet uniformering loonbegrip
  Artikel: XXXVIII
 120. Wet verandering koppeling AOW-leeftijd
  Artikel: II
 121. Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
  Artikel: 13a
 122. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: IV
 123. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikelen: 1, 23
 124. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 80a, 115
 125. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: IX
 126. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (introductie peildatum voor jaarlijkse bijstelling reiskostenforfait)
  Artikel: III
 127. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1994)
  Artikel: X
 128. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten)
  Artikel: IV
 129. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
 130. Wijzigingswet Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, enz. (harmonisatie uitkeringsrechten leden Tweede Kamer en openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties leden Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement)
  Artikel: VIIa
 131. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XIX
 132. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 11
 133. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 18f, 42, 43

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 24447
Aanhangig 35287
Aanhangig 36154
Wijziging 26-10-2023 Stb. 2023, 377 36269
Wijziging 20-12-2023
samen met
21-12-2022
Stb. 2023, 499
samen met
Stb. 2022, 532
36418
samen met
36202
Wijziging 14-01-2021 Stb. 2021, 20 35555
Wijziging 21-12-2022
samen met
16-12-2020
Stb. 2022, 532
samen met
Stb. 2020, 540
36202
samen met
35572
Wijziging 03-06-2023
samen met
03-07-2019
Stb. 2023, 216
samen met
Stb. 2019, 246
36067
samen met
35223
Wijziging 16-12-2020
samen met
18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2020, 540
samen met
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
35572
samen met
35302
samen met
35026
Wijziging 18-12-2019
samen met
21-12-2016
Stb. 2019, 516
samen met
Stb. 2016, 549
Wijziging 21-12-2022
samen met
22-12-2021
samen met
20-12-2017
samen met
21-12-2016
Stb. 2022, 532
samen met
Stb. 2021, 651
samen met
Stb. 2017, 518
samen met
Stb. 2016, 544
36202
samen met
35927
samen met
34786
samen met
34552
Wijziging 19-12-2018
samen met
23-12-2015
Stb. 2018, 504
samen met
Stb. 2015, 538
35026
samen met
34302
Wijziging 03-07-2019
samen met
04-06-2015
Stb. 2019, 246
samen met
Stb. 2015, 218
35223
samen met
34083
Wijziging 19-12-2018
samen met
28-12-2017
samen met
29-12-2016
samen met
30-12-2015
samen met
23-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stb. 2018, 504
samen met
Stcrt. 2017, 70975
samen met
Stcrt. 2016, 70381
samen met
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
35026
samen met
34302
samen met
33819
Wijziging 17-12-2014
samen met
18-12-2013
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2013, 565
34002
samen met
33752
Wijziging 03-06-2023
samen met
23-12-2015
samen met
04-06-2015
samen met
12-07-2012
Stb. 2023, 216
samen met
Stb. 2015, 540
samen met
Stb. 2015, 218
samen met
Stb. 2012, 328
36067
samen met
34305
samen met
34083
samen met
33290
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 327 33212
Wijziging 17-12-2014
samen met
22-12-2011
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2011, 642
34002
samen met
33007
Wijziging 20-12-2012
samen met
01-11-2012
samen met
12-07-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2011, 639
33402
samen met
33245
samen met
33287
samen met
33003
Wijziging 28-06-2012
samen met
19-05-2011
Stb. 2012, 346
samen met
Stb. 2011, 345
32574
samen met
31389
Wijziging 22-12-2011
samen met
23-12-2010
samen met
18-12-2008
Stb. 2011, 640
samen met
Stb. 2010, 873
samen met
Stb. 2008, 566
33004
samen met
32505
samen met
31705
Wijziging 20-12-2012
samen met
27-06-2008
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2008, 269
33403
samen met
31085
Wijziging 11-12-2008
samen met
20-12-2007
Stb. 2008, 547
samen met
Stb. 2007, 562
31459
samen met
31205
Wijziging 18-12-2008
samen met
20-12-2007
samen met
14-12-2006
Stb. 2008, 566
samen met
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2006, 682
31705
samen met
31206
samen met
30804
Wijziging 21-12-2004
samen met
16-12-2004
Stcrt. 2004, 251
samen met
Stb. 2004, 657
29678
Wijziging 16-12-2004
samen met
09-07-2004
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2004, 455
29767
samen met
28447
Wijziging 21-12-2004
samen met
16-12-2004
samen met
18-12-2003
Stcrt. 2004, 251
samen met
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2003, 526
29767
samen met
29210
Wijziging 24-02-2005
samen met
12-12-2002
Stb. 2005, 115
samen met
Stb. 2002, 615
29760
samen met
28607
01-01-2037 Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067 22-06-2023 Stb. 2023, 218
01-01-2031 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2030 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2029 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2028 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2027 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067 22-06-2023 Stb. 2023, 218
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2026 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 14-01-2021 Stb. 2021, 20 35555 14-01-2021 Stb. 2021, 21
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 06-07-2016 Stb. 2016, 275 34391 18-12-2019
samen met
06-07-2016
Stb. 2019, 511
samen met
Stb. 2016, 275
01-01-2025 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 22-12-2021
samen met
18-12-2019
Stb. 2021, 651
samen met
Stb. 2019, 511
35927
samen met
35304
18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 20-12-2023 Stcrt. 2023, 32714 20-12-2023 Stcrt. 2023, 32714
t/m 01-01-2023 2) Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 501 36420 20-12-2023 Stb. 2023, 501
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
t/m 01-07-2023 1) Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 498 36342 20-12-2023 Stb. 2023, 498
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 20-12-2023
samen met
21-12-2022
Stb. 2023, 499
samen met
Stb. 2022, 532
36418
samen met
36202
21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067 22-06-2023 Stb. 2023, 218
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 539 35929 21-12-2022 Stb. 2022, 539
t/m 01-01-2020 3) , t/m 01-04-2017 4) Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
t/m 01-01-2017 5) Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
Wijziging 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 246 35223 03-07-2019 Stb. 2019, 246
Wijziging 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651
t/m 16-05-2014 6) Wijziging 08-12-2021 Stb. 2021, 612 35708 08-12-2021 Stb. 2021, 612
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 511 35304 18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 246 35223 03-07-2019 Stb. 2019, 246
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 20-12-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2011, 639
33402
samen met
33003
20-12-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2011, 639
t/m 01-01-2021 7) Wijziging 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5742 01-02-2021 Stcrt. 2021, 5742
t/m 01-01-2021 8) Wijziging 14-01-2021 Stb. 2021, 20 35555 14-01-2021 Stb. 2021, 21
Wijziging 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64406
rectificatie in
Stcrt. 2020, 64406
31-12-2020 Stcrt. 2020, 64406
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 554 35595 16-12-2020 Stb. 2020, 554
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540
Wijziging 09-12-2020 Stb. 2020, 542 35573 09-12-2020 Stb. 2020, 542
t/m 01-01-2020 9) , t/m 01-01-2018 10) Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 472 35437 11-11-2020 Stb. 2020, 472
Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 511 35304 18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 16-12-2020
samen met
18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2020, 540
samen met
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
35572
samen met
35302
samen met
35026
19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 16-10-2013
samen met
21-12-2012
samen met
20-12-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2013, 413
samen met
Stcrt. 2012, 26315
samen met
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2011, 639
33637
samen met
33402
samen met
33003
20-12-2012
samen met
11-12-2012
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2012, 639
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 503 35520 02-12-2020 Stb. 2020, 503
Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 511 35304 18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 11-07-2019 Stb. 2019, 266
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 506 35029 19-12-2018 Stb. 2018, 506
Wijziging 18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
35302
samen met
35026
19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 17-04-2019 Stb. 2019, 166
Wijziging 08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
34662
samen met
34555
08-03-2017 Stb. 2017, 115
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 14-06-2014 Stb. 2014, 216
Wijziging 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 12-12-2018 Stb. 2018, 476 35015 12-12-2018 Stb. 2018, 477
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 115 34555 08-03-2017 Stb. 2017, 115
Wijziging 29-03-2017
samen met
06-07-2016
Stcrt. 2017, 16588
samen met
Stb. 2016, 275
34391 06-07-2016 Stb. 2016, 275
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 218 34083 04-06-2015 Stb. 2015, 218
Wijziging 28-12-2017
samen met
29-12-2016
samen met
30-12-2015
samen met
23-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2017, 70975
samen met
Stcrt. 2016, 70381
samen met
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
34302
samen met
33819
18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 525 34674 28-03-2018 Stb. 2018, 96
Wijziging 28-12-2017 Stcrt. 2017, 70975
rectificatie in
Stcrt. 2017, 70975
28-12-2017 Stcrt. 2017, 70975
t/m 01-01-2017 11) Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 115 34555 08-03-2017 Stb. 2017, 115
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 549 21-12-2016 Stb. 2016, 549
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 218 34083 04-06-2015 Stb. 2015, 218
Wijziging 29-12-2016
samen met
30-12-2015
samen met
23-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2016, 70381
samen met
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
34302
samen met
33819
18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
t/m 01-01-2017 12) Wijziging 08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
34662
samen met
34555
08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
Wijziging 29-12-2016 Stcrt. 2016, 70381 29-12-2016 Stcrt. 2016, 70381
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 546 34554 21-12-2016 Stb. 2016, 546
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 545 34553 21-12-2016 Stb. 2016, 545
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
Wijziging 06-07-2016 Stb. 2016, 275 34391 06-07-2016 Stb. 2016, 275
Wijziging 23-12-2015
samen met
23-12-2015
Stb. 2015, 539
samen met
Stb. 2015, 538
34360
samen met
34302
23-12-2015 Stb. 2015, 538
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 218 34083 04-06-2015 Stb. 2015, 218
Wijziging 30-12-2015
samen met
23-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
34302
samen met
33819
18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 29-12-2016
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2016, 70381
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 565
33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 23-06-2016 Stb. 2016, 248 34255 07-07-2016 Stb. 2016, 279
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 04-06-2015
samen met
20-12-2012
Stb. 2015, 218
samen met
Stb. 2012, 669
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 45 34036 08-04-2016 Stb. 2016, 166
t/m 01-01-2016 13) Wijziging 11-01-2016 Stcrt. 2016, 1449 11-01-2016 Stcrt. 2016, 1449
Wijziging 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47097 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47097
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 549 34117 23-12-2015 Stb. 2015, 551
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
Wijziging 23-12-2015
samen met
23-12-2015
Stb. 2015, 539
samen met
Stb. 2015, 538
34360
samen met
34302
23-12-2015 Stb. 2015, 538
t/m 01-01-2015 14) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 218 34083 04-06-2015 Stb. 2015, 218
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
Wijziging 25-11-2015
samen met
02-06-2014
Stb. 2015, 455
samen met
Stb. 2014, 196
34220
samen met
33610
02-06-2014 Stb. 2014, 196
Wijziging 30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
17-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2013, 565
34002
samen met
33752
18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 218 34083 04-06-2015 Stb. 2015, 218
Wijziging 19-03-2015
samen met
30-12-2014
Stcrt. 2015, 8477
samen met
Stcrt. 2014, 36639
30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
t/m 01-01-2014 15) Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-06-2014
samen met
02-06-2014
Stb. 2014, 197
samen met
Stb. 2014, 196
33847
samen met
33610
02-06-2014 Stb. 2014, 196
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 583 33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 565
33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 328 33290 12-07-2012 Stb. 2012, 328
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 18-12-2013
samen met
12-07-2012
Stb. 2013, 565
samen met
Stb. 2012, 321
Wijziging 18-12-2013
samen met
22-12-2011
Stb. 2013, 565
samen met
Stb. 2011, 642
33752
samen met
33007
22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 18-12-2013
samen met
23-12-2009
Stb. 2013, 565
samen met
Stb. 2009, 611
t/m 01-01-2014 16) Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 30-12-2013 Stcrt. 2013, 35144 30-12-2013 Stcrt. 2013, 35144
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 583 33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
t/m 01-01-2013 17) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
t/m 01-01-2013 18) , t/m 01-01-2006 19) Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 328 33290 12-07-2012 Stb. 2012, 328
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 16-10-2013
samen met
21-12-2012
samen met
20-12-2012
samen met
20-12-2012
samen met
01-11-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2013, 413
samen met
Stcrt. 2012, 26315
samen met
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 639
33637
samen met
33403
samen met
33402
samen met
33245
samen met
33003
22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26314
rectificatie in
Stcrt. 2012, 26314
21-12-2012 Stcrt. 2012, 26314
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668
t/m 01-01-2011 20) , t/m 01-01-2012 21) Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 20-12-2012
samen met
01-11-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 639
33402
samen met
33245
samen met
33003
22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 20-12-2012
samen met
01-11-2012
samen met
22-12-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2011, 288
33403
samen met
33245
samen met
33003
samen met
32131
06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 04-10-2012 Stb. 2012, 455
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888
rectificatie in
Stcrt. 2011, 22888
30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 641 33006 22-12-2011 Stb. 2011, 641
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
t/m 01-01-2009 22) , t/m 01-01-2011 23) Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
t/m 01-01-2010 24) , t/m 15-09-2009 25) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 16-12-2010 Stcrt. 2010, 20600 16-12-2010 Stcrt. 2010, 20600
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2010
samen met
20-12-2007
Stb. 2010, 871
samen met
Stb. 2007, 562
32401
samen met
31205
20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 23-12-2009
samen met
24-02-2005
Stb. 2009, 612
samen met
Stb. 2005, 115
32133
samen met
29760
24-02-2005 Stb. 2005, 115
t/m 01-01-2009 26) Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297
t/m 01-01-2009 28) , t/m 01-06-1999 29) , t/m 29-06-2009 30) , t/m 01-07-2009 31) , t/m 01-01-2007 32) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2010
samen met
23-12-2009
Stb. 2010, 871
samen met
Stb. 2009, 612
t/m 15-09-2009 27) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 606
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
Wijziging 16-12-2008
samen met
11-12-2008
Stcrt. 2008, 252
samen met
Stb. 2008, 547
31459 11-12-2008 Stb. 2008, 547
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
Wijziging 18-12-2008
samen met
17-12-2008
Stb. 2008, 566
samen met
Stcrt. 2008, 252
31705 18-12-2008 Stb. 2008, 566
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
Wijziging 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2008, 547 31459 11-12-2008 Stb. 2008, 547
Wijziging 18-12-2008
samen met
20-12-2007
Stb. 2008, 566
samen met
Stb. 2007, 563
31705
samen met
31206
20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 23-12-2009
samen met
18-12-2008
Stb. 2009, 611
samen met
Stb. 2008, 567
32130
samen met
31717
18-12-2008 Stb. 2008, 567
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251
t/m 01-01-2006 33) , t/m 01-01-2007 34) , t/m 01-01-2004 35) Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
t/m 01-07-2006 36) , t/m 01-01-2006 37) Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376
rectificatie in
Stb. 2007, 376
30322 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
t/m 09-05-2006 38) Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 681 30577 14-12-2006 Stb. 2006, 681
Wijziging 23-12-2009
samen met
07-12-2006
Stb. 2009, 612
samen met
Stb. 2006, 706
32133
samen met
30655
18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252
t/m 01-07-2006 39) Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 607 30634 22-11-2006 Stb. 2006, 607
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 15-12-2005
samen met
16-12-2004
samen met
18-12-2003
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2003, 526
30306
samen met
29767
samen met
29210
18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 693 30330 22-12-2005 Stb. 2005, 693
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 06-12-2005 Stcrt. 2005, 251 06-12-2005 Stcrt. 2005, 251
Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 28-04-2005 Stb. 2005, 274
Wijziging 15-12-2005
samen met
24-02-2005
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2005, 115
30306
samen met
29760
24-02-2005 Stb. 2005, 115
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 16-12-2004
samen met
18-12-2003
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2003, 526
29767
samen met
29210
18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 345 30097 23-06-2005 Stb. 2005, 345
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 343 29765 23-06-2005
samen met
23-06-2005
Stb. 2005, 345
samen met
Stb. 2005, 343
Wijziging 24-03-2005 Stb. 2005, 192 30005 24-03-2005 Stb. 2005, 192
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 657 29678 16-12-2004 Stb. 2004, 657
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 28-04-2005 Stb. 2005, 274
t/m 16-09-2004 40) Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721
Wijziging 17-12-2004 Stcrt. 2004, 249 17-12-2004 Stcrt. 2004, 249
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654
t/m 27-08-2004 41) Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 09-07-2004 Stb. 2004, 357
Wijziging 16-12-2004
samen met
24-06-2004
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2004, 312
29767
samen met
28371
26-11-2004 Stb. 2004, 631
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 19-12-2003
samen met
18-12-2003
Stcrt. 2003, 249
samen met
Stb. 2003, 528
29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615
Wijziging 19-12-2003 Stcrt. 2003, 250 19-12-2003 Stcrt. 2003, 250
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 534 29367 18-12-2003 Stb. 2003, 534
Wijziging 19-12-2003
samen met
18-12-2003
Stcrt. 2003, 249
samen met
Stb. 2003, 527
29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 14-12-2001 Stb. 2001, 640
Wijziging 12-06-2003 Stb. 2003, 239 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 05-06-2003 Stb. 2003, 238 23095 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 19-12-2002 Stcrt. 2002, 248 19-12-2002 Stcrt. 2002, 248
t/m 11-07-2002 42) Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617
Wijziging 12-12-2002
samen met
12-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 616
samen met
Stb. 2002, 616
samen met
Stb. 2002, 615
28712
samen met
28712
samen met
28607
12-12-2002 Stb. 2002, 615
t/m 01-01-2002 43) Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 14-12-2001 Stb. 2001, 640
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 11-12-2002
samen met
14-12-2001
Stb. 2002, 613
samen met
Stb. 2001, 640
01-01-2002 Wijziging 28-12-2001 Stcrt. 2001, 250 28-12-2001 Stcrt. 2001, 250
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 14-12-2001 Stb. 2001, 643
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 642 28014 14-12-2001 Stb. 2001, 642
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 14-12-2001 Stb. 2001, 640
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 639 27882 12-12-2001 Stb. 2001, 639
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 625 26711 03-12-2001 Stb. 2001, 608
Wijziging 14-12-2000
samen met
11-05-2000
Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, 216
27466
samen met
26728
11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
31-10-2001 t/m 01-01-2001 44) Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491
01-01-2001 Wijziging 19-12-2000 Stcrt. 2000, 250 19-12-2000 Stcrt. 2000, 250
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 200
27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 14-12-2000 Stb. 2000, 569
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 568
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 250
27415 14-12-2000 Stb. 2000, 568
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 200
26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
28-12-2000 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551
01-06-2000 Wijziging 24-05-2000 Stb. 2000, 227 26941 24-05-2000 Stb. 2000, 227
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 579 26820 22-12-1999 Stb. 1999, 579
Wijziging 21-12-1999 Stcrt. 1999, 251 21-12-1999 Stcrt. 1999, 251
Wijziging 16-12-1999 Stb. 1999, 556 26852 16-12-1999 Stb. 1999, 556
01-06-1999 Wijziging 16-09-1999
samen met
29-04-1999
Stb. 1999, 406
samen met
Stb. 1999, 211
26569
samen met
26020
29-04-1999 Stb. 1999, 211
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 t/m 01-01-1998 45) , t/m 01-10-1998 46) Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 725 26245 17-12-1998 Stb. 1998, 725
Wijziging 16-12-1998 Stcrt. 1998, 244 16-12-1998 Stcrt. 1998, 244
30-12-1998 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 724 26148 17-12-1998 Stb. 1998, 724
01-07-1998 Wijziging 12-06-1997 Stb. 1997, 279 25119 14-05-1998 Stb. 1998, 317
26-06-1998 Wijziging 24-06-1998 Stb. 1998, 370 25721 24-06-1998 Stb. 1998, 370
01-04-1998 t/m 01-01-1998 47) Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 175 25914 26-03-1998 Stb. 1998, 175
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 737 24800 18-12-1997 Stb. 1997, 739
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 732 25689 18-12-1997 Stb. 1997, 732
Wijziging 17-12-1998
samen met
18-12-1997
Stb. 1998, 724
samen met
Stb. 1997, 730
26148
samen met
25691
18-12-1997 Stb. 1997, 730
Wijziging 18-12-1997 Stcrt. 1997, 246 18-12-1997 Stcrt. 1997, 246
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 18-12-1997
samen met
11-09-1997
Stb. 1997, 735
samen met
Stb. 1997, 465
25692
samen met
24787
06-10-1997 Stb. 1997, 466
Wijziging 11-09-1997 Stb. 1997, 401 25346 11-09-1997 Stb. 1997, 401
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 24-12-1997 Stb. 1997, 795
26-09-1997 t/m 01-07-1997 48) Wijziging 11-09-1997 Stb. 1997, 401 25346 11-09-1997 Stb. 1997, 401
01-07-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 659
samen met
Stb. 1996, . 655
24868 24-04-1997 Stb. 1997, 206
13-04-1997 t/m 01-01-1997 49) Wijziging 04-04-1997 Stcrt. 1997, 70 04-04-1997 Stcrt. 1997, 70
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 657 25019 20-12-1996 Stb. 1996, 657
Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 654 25052 20-12-1996 Stb. 1996, 654
Wijziging 17-12-1996 Stcrt. 1996, 248 17-12-1996 Stcrt. 1996, 248
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 652 24761 13-12-1996 Stb. 1996, 652
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1996 Wijziging 18-12-1995 Stcrt. 1995, 250 18-12-1995 Stcrt. 1995, 250
Wijziging 15-12-1995 Stb. 1995, 642 24463 15-12-1995 Stb. 1995, 642
Wijziging 15-12-1995 Stb. 1995, 635 24458 15-12-1995 Stb. 1995, 635
Wijziging 15-12-1995 Stb. 1995, 634 24423 15-12-1995 Stb. 1995, 634
Wijziging 15-12-1995 Stb. 1995, 633 23219 15-12-1995 Stb. 1995, 633
Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
01-07-1995 Wijziging 28-06-1995 Stcrt. 1995, 123 28-06-1995 Stcrt. 1995, 123
17-05-1995 Wijziging 18-12-1995 Stcrt. 1995, 250 18-12-1995 Stcrt. 1995, 250
Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 t/m 01-01-1994 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 936 23943 23-12-1994 Stb. 1994, 936
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 933 23942 23-12-1994 Stb. 1994, 933
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 932 23941 23-12-1994 Stb. 1994, 932
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 928 23782 23-12-1994 Stb. 1994, 928
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 927 23046 23-12-1994 Stb. 1994, 927
Wijziging 21-12-1994 Stcrt. 1994, 252 21-12-1994 Stcrt. 1994, 252
Wijziging 15-12-1994
samen met
15-12-1994
Stb. 1994, 931
samen met
Stb. 1994, 930
23781
samen met
23483
15-12-1994 Stb. 1994, 930
Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 929 23865 15-12-1994 Stb. 1994, 929
01-10-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 22-09-1994 Stb. 1994, 707
Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 682 23052 23-06-1994 Stb. 1994, 476
14-07-1994 Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 499 21287 29-06-1994 Stb. 1994, 499
01-06-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
13-05-1994 Wijziging 28-04-1994 Stb. 1994, 312 23477 28-04-1994 Stb. 1994, 313
01-01-1994 Wijziging 24-12-1993 Stb. 1993, 760 23472 24-12-1993 Stb. 1993, 760
Wijziging 24-12-1993 Stb. 1993, 733 21882 24-12-1993 Stb. 1993, 733
Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 673 23215 16-12-1993 Stb. 1993, 673
Wijziging 10-12-1993 Stcrt. 1993, 246 10-12-1993 Stcrt. 1993, 246
Wijziging 25-11-1993 Stb. 1993, 637 23154 25-11-1993 Stb. 1993, 637
Wijziging 01-11-1993 Stb. 1993, 573 20291 01-11-1993 Stb. 1993, 573
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1993 Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 709 22868 24-12-1992 Stb. 1992, 709
Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 686 22873 24-12-1992 Stb. 1992, 686
01-01-1992 Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 742 22352 19-12-1991 Stb. 1991, 742
Wijziging 18-12-1991 Stb. 1991, 716 22375 18-12-1991 Stb. 1991, 716
Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 611 28-12-1989 Stb. 1989, 611
Wijziging 11-06-1992
samen met
11-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1992, 286
samen met
Stb. 1991, 608
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 17-04-1991 Stb. 1991, 200
Wijziging 02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 20-02-1990 Stb. 1990, 90
26-06-1991 Wijziging 06-06-1991 Stb. 1991, 305 22042 06-06-1991 Stb. 1991, 305
01-01-1991 Wijziging 19-12-1990 Stb. 1990, 637 20857 19-12-1990 Stb. 1990, 637
01-08-1990 Wijziging 04-07-1990 Stb. 1990, 355 21397 04-07-1990 Stb. 1990, 355
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
01-04-1990 Wijziging 28-03-1990 Stb. 1990, 143 21459 28-03-1990 Stb. 1990, 143
06-03-1990 Tekstplaatsing 06-03-1990 Stb. 1990, 104
01-01-1990 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 602 20227 28-12-1989 Stb. 1989, 602
Wijziging 13-12-1989 Stb. 1989, 554 20603 13-12-1989 Stb. 1989, 554
Wijziging 28-12-1989
samen met
21-12-1989
samen met
27-04-1989
Stb. 1989, 611
samen met
Stb. 1989, 582
samen met
Stb. 1989, 123
21184 27-04-1989 Stb. 1989, 123
Wijziging 21-12-1989
samen met
27-04-1989
Stb. 1989, 582
samen met
Stb. 1989, 122
21184
samen met
20595
27-04-1989 Stb. 1989, 123
30-12-1989 Wijziging 21-12-1989 Stb. 1989, 582 21184 21-12-1989 Stb. 1989, 582
01-01-1989 Wijziging 21-12-1988 Stb. 1988, 621 20926 21-12-1988 Stb. 1988, 621
Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
31-12-1988 Wijziging 21-12-1988 Stb. 1988, 622 20861 21-12-1988 Stb. 1988, 622
11-06-1988 Wijziging 19-05-1988 Stb. 1988, 251 19489 19-05-1988 Stb. 1988, 251
01-01-1988 Wijziging 18-12-1987 Stb. 1987, 582 20299 18-12-1987 Stb. 1987, 582
Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 560 19910 26-11-1987 Stb. 1987, 560
Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 335 15974 09-12-1987 Stb. 1987, 558
24-07-1987 Wijziging 07-07-1987 Stb. 1987, 343 19879 07-07-1987 Stb. 1987, 343
01-07-1987 Wijziging 11-06-1987 Stb. 1987, 281 19778 11-06-1987 Stb. 1987, 281
01-01-1987 Wijziging 24-12-1986 Stb. 1986, 690 19777 24-12-1986 Stb. 1986, 690
Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 639 19735 29-12-1986 Stb. 1986, 700
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 570 19712 06-11-1986 Stb. 1986, 570
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 567 19383 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 21-05-1986 Stb. 1986, 276 16530 13-11-1986 Stb. 1986, 580
01-10-1986 Wijziging 24-02-1988
samen met
24-04-1986
Stb. 1988, 70
samen met
Stb. 1986, 252
19720
samen met
19125
08-08-1986 Stb. 1986, 440
01-08-1986 t/m 01-01-1983 Wijziging 16-05-1986 Stb. 1986, 360 18831 16-05-1986 Stb. 1986, 360
01-01-1986 Wijziging 18-12-1985 Stb. 1985, 708 19274 18-12-1985 Stb. 1985, 708
Wijziging 18-12-1985 Stb. 1985, 700 19279 18-12-1985 Stb. 1985, 700
Wijziging 18-12-1985 Stb. 1985, 698 19267 18-12-1985 Stb. 1985, 698
Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 662 19111 13-12-1985 Stb. 1985, 663
Wijziging 30-10-1985 Stb. 1985, 591 18851 30-10-1985 Stb. 1985, 591
11-07-1985 Wijziging 27-06-1985 Stb. 1985, 369 18789 27-06-1985 Stb. 1985, 369
01-01-1985 Wijziging 20-12-1984 Stb. 1984, 650 18519 20-12-1984 Stb. 1984, 650
Wijziging 20-12-1984 Stb. 1984, 649 18519 20-12-1984 Stb. 1984, 649
29-12-1984 t/m 01-01-1984 Wijziging 20-12-1984 Stb. 1984, 647 18632 20-12-1984 Stb. 1984, 647
14-07-1984 t/m 01-01-1984 Wijziging 05-07-1984 Stb. 1984, 313 18322 05-07-1984 Stb. 1984, 313
31-03-1984 t/m 01-07-1981 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 94 17376 10-03-1984 Stb. 1984, 94
01-01-1984 Wijziging 20-12-1984 Stb. 1984, 647 18632 20-12-1984 Stb. 1984, 647
Wijziging 05-07-1984 Stb. 1984, 313 18322 05-07-1984 Stb. 1984, 313
Wijziging 30-12-1983 Stb. 1983, 690 18121 30-12-1983 Stb. 1983, 690
Wijziging 30-12-1983 Stb. 1983, 689 16787 30-12-1983 Stb. 1983, 689
Wijziging 15-12-1983 Stb. 1983, 627 18135 15-12-1983 Stb. 1983, 627
Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 737 17647 23-12-1983 Stb. 1983, 680
Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 737 17647 29-12-1982 Stb. 1982, 737
01-04-1983 Wijziging 30-03-1983 Stb. 1983, 146 17796 30-03-1983 Stb. 1983, 146
Wijziging 30-03-1983 Stb. 1983, 145 17795 30-03-1983 Stb. 1983, 145
01-01-1983 Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 738 17670 29-12-1982 Stb. 1982, 738
01-07-1982 Wijziging 30-06-1982 Stb. 1982, 370 17440 30-06-1982 Stb. 1982, 370
Wijziging 04-06-1981 Stb. 1981, 370 15697 08-01-1982 Stb. 1982, 31
01-01-1982 Wijziging 17-12-1981 Stb. 1981, 750 17189 17-12-1981 Stb. 1981, 750
Wijziging 17-12-1981 Stb. 1981, 748 17152 17-12-1981 Stb. 1981, 748
09-07-1981 t/m 01-01-1980 Wijziging 24-06-1981 Stb. 1981, 387 16539 24-06-1981 Stb. 1981, 387
01-04-1981 Wijziging 26-03-1981 Stb. 1981, 132 16527 26-03-1981 Stb. 1981, 132
01-01-1981 Wijziging 24-12-1980 Stb. 1980, 701 16475 24-12-1980 Stb. 1980, 701
Wijziging 17-12-1980 Stb. 1980, 686 16016 17-12-1980 Stb. 1980, 686
Wijziging 08-11-1980 Stb. 1980, 627 15685 08-11-1980 Stb. 1980, 627
Wijziging 24-06-1981
samen met
21-06-1980
Stb. 1981, 387
samen met
Stb. 1980, 335
16539
samen met
15992
21-06-1980 Stb. 1980, 335
01-07-1980 Wijziging 25-06-1980 Stb. 1980, 336 16169 25-06-1980 Stb. 1980, 336
28-06-1980 Wijziging 21-06-1980 Stb. 1980, 334 15516 21-06-1980 Stb. 1980, 334
01-01-1980 Wijziging 24-06-1981 Stb. 1981, 387 16539 24-06-1981 Stb. 1981, 387
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 714 15849 20-12-1979 Stb. 1979, 714
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 713 15583 20-12-1979 Stb. 1979, 713
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 711 15900 20-12-1979 Stb. 1979, 711
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 709 15683 20-12-1979 Stb. 1979, 709
30-03-1979 Wijziging 28-03-1979 Stb. 1979, 157 15344 28-03-1979 Stb. 1979, 157
01-01-1979 Wijziging 28-12-1978 Stb. 1978, 686 15339 28-12-1978 Stb. 1978, 686
01-10-1978 Wijziging 28-12-1978 Stb. 1978, 685 15088 28-12-1978 Stb. 1978, 685
Wijziging 14-09-1978 Stb. 1978, 465 14184 14-09-1978 Stb. 1978, 465
31-08-1978 t/m 01-10-1978 Wijziging 28-12-1978 Stb. 1978, 685 15088 28-12-1978 Stb. 1978, 685
01-01-1978 Wijziging 14-12-1977 Stb. 1977, 670 14280 16-12-1977 Stb. 1977, 677
Wijziging 23-12-1976 Stb. 1976, 689 14171 23-12-1976 Stb. 1976, 689
03-12-1977 Wijziging 23-11-1977 Stb. 1977, 648 14490 23-11-1977 Stb. 1977, 648
01-01-1977 Wijziging 23-12-1976 Stb. 1976, 689 14171 23-12-1976 Stb. 1976, 689
01-10-1976 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
09-06-1976 t/m 01-01-1976 Wijziging 26-05-1976 Stb. 1976, 296 13743 26-05-1976 Stb. 1976, 296
01-01-1976 Wijziging 26-05-1976 Stb. 1976, 296 13743 26-05-1976 Stb. 1976, 296
Wijziging 18-12-1975 Stb. 1975, 705 13630 18-12-1975 Stb. 1975, 705
24-12-1975 Wijziging 18-12-1975 Stb. 1975, 706 13631 18-12-1975 Stb. 1975, 703
29-03-1975 Wijziging 26-03-1975 Stb. 1975, 130 13287 26-03-1975 Stb. 1975, 130
01-01-1975 Wijziging 19-12-1974 Stb. 1974, 774 13102 19-12-1974 Stb. 1974, 774
01-07-1974 Wijziging 20-06-1974 Stb. 1974, 363 12852 20-06-1974 Stb. 1974, 363
Wijziging 05-06-1974 Stb. 1974, 358 12485 05-06-1974 Stb. 1974, 358
01-01-1974 Wijziging 20-11-1974 Stb. 1974, 702 12910 20-11-1974 Stb. 1974, 702
Wijziging 19-12-1973 Stb. 1973, 631 12601 19-12-1973 Stb. 1973, 631
23-12-1973 Wijziging 19-12-1973 Stb. 1973, 630 12471 19-12-1973 Stb. 1973, 630
01-01-1973 Wijziging 13-12-1972 Stb. 1972, 697 11820 13-12-1972 Stb. 1972, 697
Wijziging 16-11-1972 Stb. 1972, 614 11930 16-11-1972 Stb. 1972, 614
Wijziging 16-11-1972 Stb. 1972, 612 11818 16-11-1972 Stb. 1972, 612
29-07-1972 Wijziging 05-07-1972 Stb. 1972, 391 11804 07-07-1972 Stb. 1972, 392
01-01-1972 Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 43 11614 26-01-1972 Stb. 1972, 43
Wijziging 23-04-1971 Stb. 1971, 259 10789 23-04-1971 Stb. 1971, 259
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
08-05-1971 Wijziging 23-04-1971 Stb. 1971, 260 11160 23-04-1971 Stb. 1971, 260
31-12-1970 Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 604 10790 24-12-1970 Stb. 1970, 604
01-01-1970 Wijziging 18-12-1969 Stb. 1969, 554 10830 18-12-1969 Stb. 1969, 554
01-01-1969 Wijziging 20-12-1968 Stb. 1968, 693 9823 20-12-1968 Stb. 1968, 693
26-12-1968 Wijziging 20-12-1968 Stb. 1968, 689 9802 20-12-1968 Stb. 1968, 689
01-01-1968 Wijziging 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654
21-12-1967 Wijziging 13-12-1967 Stb. 1967, 623 9325 13-12-1967 Stb. 1967, 623
04-08-1967 t/m 01-07-1967 Wijziging 20-07-1967 Stb. 1967, 396 9141 20-07-1967 Stb. 1967, 396
01-07-1967 Wijziging 20-07-1967 Stb. 1967, 396 9141 20-07-1967 Stb. 1967, 396
16-02-1967 Wijziging 01-02-1967 Stb. 1967, 68 8642 01-02-1967 Stb. 1967, 68
31-12-1966 Wijziging 29-12-1966 Stb. 1966, 596 8838 29-12-1966 Stb. 1966, 596
01-01-1966 Wijziging 02-12-1965 Stb. 1965, 570 8194 02-12-1965 Stb. 1965, 570
07-08-1965 Wijziging 30-07-1965 Stb. 1965, 347 8020 30-07-1965 Stb. 1965, 347
01-07-1965 Nieuwe-regeling 16-12-1964 Stb. 1964, 514 5380 18-12-1964 Stb. 1964, 522
26-02-1965 Wijziging 10-02-1965 Stb. 1965, 72 7733 10-02-1965 Stb. 1965, 72
18-12-1964 Tekstplaatsing 18-12-1964 Stb. 1964, 521

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 39f , Artikel 38q1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 31a2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 38p3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 38p4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 39f5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 11c6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 32ba7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 11 , Artikel 32ba8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 31a9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 38p10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 35o11)
 12. Heeft betrekking op Artikel 18a , Artikel 18b , Artikel 18c , Artikel 18d , Artikel 18e , Artikel 18f , Artikel 38b , Artikel 38c , Artikel 38f12)
 13. Heeft betrekking op Artikel 22 , Artikel 22a13)
 14. Heeft betrekking op Artikel 39h14)
 15. Heeft betrekking op Artikel 10 , Artikel 13bis , Artikel 39f , Artikel 39h15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 2316)
 17. Heeft betrekking op Artikel 11d , Artikel 22a17)
 18. Heeft betrekking op Artikel 7 , Artikel 39d18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 27d19)
 20. Heeft betrekking op Artikel 31a20)
 21. Heeft betrekking op Artikel 13bis21)
 22. Heeft betrekking op Artikel 1122)
 23. Heeft betrekking op Artikel 26b , Artikel 29 , Artikel 31 , Artikel 32d , Artikel 33 , Artikel 13a , Artikel 31a , Artikel 28c , Artikel 28bis , Artikel 39c23)
 24. Heeft betrekking op Artikel 10 , Artikel 2224)
 25. Heeft betrekking op Artikel 19b , Artikel 38j25)
 26. Heeft betrekking op Artikel 15b26)
 27. Heeft betrekking op Artikel 11 , Artikel 18h , Artikel 19a , Artikel 19b27)
 28. Heeft betrekking op Artikel 20a , Artikel 20b , Artikel 26b , Artikel 31 , Artikel 18a , Artikel 32ba28)
 29. Heeft betrekking op Artikel 36b29)
 30. Heeft betrekking op Artikel 19a30)
 31. Heeft betrekking op Artikel 19b31)
 32. Heeft betrekking op Artikel 19g , Artikel 32ba32)
 33. Heeft betrekking op Artikel 32a , Artikel 18a , Artikel 18d , Artikel 18e , Artikel 27da33)
 34. Heeft betrekking op Artikel 18g34)
 35. Heeft betrekking op Artikel 19a35)
 36. Heeft betrekking op Artikel 2836)
 37. Heeft betrekking op Artikel 39 , Artikel 35a , Artikel 35h37)
 38. Heeft betrekking op Artikel 5a , Artikel 8a , Artikel 35b , Artikel 35c , Artikel 5b , Artikel 35i , Artikel 35j38)
 39. Heeft betrekking op Artikel 36c , Artikel 13bis39)
 40. Heeft betrekking op Artikel 1040)
 41. Heeft betrekking op Artikel 1141)
 42. Heeft betrekking op Artikel 19b42)
 43. Heeft betrekking op Artikel 26b , Artikel 28 , Artikel 29 , Artikel 35 , Artikel 35g43)
 44. Heeft betrekking op Artikel 18 , Artikel 20a , Artikel 23 , Artikel 31 , Artikel 38b , Artikel 22b44)
 45. Heeft betrekking op Artikel 1145)
 46. Heeft betrekking op Artikel 1746)
 47. Heeft betrekking op Artikel 17 , Artikel 20 , Artikel 20a47)
 48. Heeft betrekking op Artikel 2048)
 49. Heeft betrekking op Artikel 7 , Artikel 1549)
Naar boven