Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m 22-12-2023

Besluit van 27 oktober 1964, houdende vaststelling van het "Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen"

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 september 1964, nr. 332/664, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, mede namens Onze Ministers van Financiën en van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 22 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

De Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 1964 Nr. 26);

Gezien het nader rapport van 20 oktober 1964, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Nr. 387/664;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De som waarvoor de verzekering van aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet, voor een motorrijtuig ten minste moet zijn gesloten, bedraagt:

    • a. voor schade aan personen € 6.070.000 per gebeurtenis;

    • b. voor schade aan zaken € 1.220.000 per gebeurtenis.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder a, bedraagt voor een motorrijtuig dat is ingericht tot het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, de verzekerde som ten minste € 10.836.000 per gebeurtenis.

Artikel 2a

De som, waarvoor de verzekering van aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de wet, voor een motorrijtuig ten minste moet zijn gesloten, bedraagt € 10.000.000 per gebeurtenis.

Artikel 3

Bovendien moet voor een motorrijtuig, dat wordt gebezigd voor vervoer krachtens een geldige vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, de verzekerde som voor schade aan zaken, welke toebehoren aan de met dat motorrijtuig krachtens die vergunning vervoerde personen, ten minste € 40.000 per gebeurtenis bedragen.

Artikel 4

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

  • 2 Het treedt in werking met ingang van 1 januari 1965.

Onze Ministers van Justitie, van Financiën en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 27 oktober 1964

JULIANA.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

De Minister van Financiën,

H. J. WITTEVEEN.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. VAN AARTSEN.

Uitgegeven de zeventiende november 1964.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

Naar boven