Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Utrecht)

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 31-08-1962 t/m 31-08-2007

Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Utrecht)

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 58, lid 3, van de Pachtwet,

Besluit:

goed te keuren onderstaand krachtens artikel 58, lid 2, van de Pachtwet door de Grondkamer voor Utrecht genomen besluit.

De Grondkamer voor Utrecht,

Gelet op artikel 58, lid 2, van de Pachtwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De bepaling van de artikelen 2 — 12, 30, derde lid, 31, 33, 36 — 48, 49 en 54, tweede tot en met elfde lid, van de Pachtwet zijn in de provincie Utrecht ook van toepassing op pachtovereenkomsten betreffende los land met een oppervlakte van 15 tot 25 are, indien dit land gebruikt wordt voor de tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de grondkamer van 16 mei 1962.

De Secretaris,

L. M. Rutgers van Rozenburg.

De voorzitter,

Middelweerd.

's-Gravenhage, 27 augustus 1962

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

V. G. M. Marijnen

Naar boven