Beschikking vaststelling van de eisen, waaraan de lokalen moeten voldoen, welke door [...] bedoeld in de IJkwet 1997 (Staatsblad no. 693)

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 24-12-1997 t/m heden

Beschikking vaststelling van de eisen, waaraan de lokalen moeten voldoen, welke door de gemeentebesturen beschikbaar worden gesteld voor de herkeuring, bedoeld in de IJkwet 1997 (Staatsblad no. 693)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van het Reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen 1939 (Staatsblad no. 664), zooals dit is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 17 December 1946 (Staatsblad no. G 365);

Heeft goedgevonden te bepalen:

 • 1 Het voor een zitting voor de herkeuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, onder a, van de IJkwet (Stb. 1989, 10), door het gemeentebestuur aan te wijzen lokaal moet bij voorkeur in het gemeentehuis gelegen zijn en dient van de openbare weg af gemakkelijk toegankelijk te zijn.

  Het dient ten minste vier meter in het vierkant te zijn, voor grootere gemeenten evenwel ruimer.

  Het moet voorts goed verlicht zijn en in het koude jaargetijde behoorlijk verwarmd zijn, een stevige vloer bezitten en geheel ter beschikking staan van degene die met de herkeuring is belast.

  De toegangsdeur tot het lokaal mag niet in de buitenlucht uitkomen, maar moet verbinding geven met een vestibule, gang of kamer, die als wachtvertrek dienst kan doen.

 • 2 Het lokaal moet aan redelijke eischen van netheid en ordelijkheid voldoen en niet zijn een pakhuis, bergplaats of dergelijke ruimte.

  Een lokaal is ongeschikt voor het houden van hoogerbedoelde zitting, indien daarin gedurende het tijdvak van twee uren vóór het begin tot twee uren na afloop van de zitting sterke drank in het klein zou worden verkocht, geschonken, toegediend of verstrekt.

 • 3 Het lokaal moet goed zijn schoongemaakt en ten minste één uur vóór den aanvang der zitting in order gebracht, van de na te noemen meubelen voorzien en geheel beschikbaar zijn.

 • 4 In het lokaal dienen aanwezig te zijn vier stoelen en vier stevige tafels (geen planken op schragen), waarvan één ter lengte van ten minste 2,25 meter en ter breedte van ongeveer 0,8 meter, tot het opstellen der balansen (weegtafel), twee elk lang ongeveer 0,8 meter en breed ongeveer 0,6 meter voor het onderzoek van maten en één tot het verrichten van schrijfwerk.

  De weegtafel is ook bruikbaar in afmetingen van ten minste 1,6 meter bij 1 meter; de schrijftafel kan worden gemist, indien de weegtafel, boven de aangegeven grootte, voldoende ruimte biedt om ook voor schrijfwerk te worden gebruikt.

  Het is wenschelijk, dat in het wachtvertrek één of meer banken staan.

 • 5 Indien door het gemeentebestuur niet een in alle opzichten geschikt lokaal beschikbaar wordt gesteld, wordt de zitting voor herkeuring in een naburige gemeente gehouden.

  Mocht volgens het oordeel van degene die met de herkeuring is belast, het beschikbaar gestelde lokaal ongeschikt zijn, dan is deze bevoegd de zitting op te schorten, onder kennisgeving daarvan aan het gemeentebestuur.

 • 6 Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandsche Staatscourant.

 • 7 Zij treedt in werking met ingang van 1 Januari 1947. Op dat tijdstip vervalt de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 28 December 1940, No. 59179 J.A., Directie van Handel en Nijverheid (Nederlandsche Staatscourant 1940, No. 253).

's-Gravenhage, 24 December 1946

De

Minister

voornoemd,

Huysmans

.
Naar boven