Ziektewet

Geldend van 01-09-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingZW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001888
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 2. Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
 3. ALGEMENE DAGLOONREGELEN ZIEKTEWET
 4. Arbeidsgehandicaptebesluit
 5. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 6. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 7. Besluit afwijking van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen voor 1996
 8. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 9. Besluit houdende afwijking voor het jaar 1994 van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen
 10. Besluit regels export uitkeringen
 11. Besluit toepassing Ziektewet ten aanzien van partieel leerplichtige werknemers
 12. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 13. Besluit waarschuwing
 14. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
 15. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 16. Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet
 17. Gemiddeld premiepercentage WW voor wachtgeldfonds en Ziektewet
 18. Inhouding premie werknemers metaalnijverheid voor 1990
 19. Inhouding premie werknemers Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging voor 1990
 20. Inhouding premie werknemers voor 1990 (hout- en meubelindustrie)
 21. Maximering ziekengelduitkering ten aanzien van zieke werklozen
 22. Premiepercentage voor de w.w. dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds en voor de Ziektewet per 1 januari 1994
 23. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
 24. Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen
 25. Regeling ontheffing garantieplicht ZW
 26. Regeling samenloop van ziekengeld met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de AAW en de WAO
 27. Regeling terugvordering geringe bedragen
 28. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 29. Samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid
 30. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 31. Vaststelling gemiddelde premiepercentage voor de w.w. dat ten goede komt aan het wachtgeldfonds en voor de z.w. per 1 januari 1995
 32. Vaststelling Regelen advisering door de Gemeenschappelijke Medische Dienst
 33. Vaststelling rekenpremies ziektewet en wachtgeldfondsen
 34. Verstrekking gegevens aan directeur-generaal van de Arbeid
 35. Wijziging dagloonregels
 36. Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
 37. Wijziging van de op grond van artikel 40, derde lid, w.a.o. en artikel 32, vierde lid, Ziektewet getroffen regelingen
 38. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 39. Ziekengelduitkering bij bijzondere werktijdregeling

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ALGEMENE DAGLOONREGELEN ZIEKTEWET
  Artikel: 8
 2. Aanpassing Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs (BZA)
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw
  Artikel: 1
 4. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 35, 102
 5. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen: 106, 120, 120a
 6. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 7. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 8. Algemene bijstandswet
  Artikel: 14f
 9. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 10. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
  Artikelen: 70, 134
 11. Arbeidsomstandighedenwet
  Paragraaf: Ziektewet
 12. Arbeidstijdenwet
  Sub-paragraaf: Ziektewet
 13. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 14. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 15. Beschikking Dagloonregelen WAMIL 1972
  Artikelen: 1, 2, 8
 16. Besluit RVC's en regionaal zorgbudget
  Artikelen: 26, 32
 17. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
  Artikelen: 4b, 5
 18. Besluit aanspraken van schepelingen
  Artikel: 4
 19. Besluit aanspraken van schepelingen, die niet verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet
  Artikel: 1
 20. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikelen: 1, 3, 5, 8
 21. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 1
 22. Besluit afwijking van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen voor 1996
  Artikel: 2
 23. Besluit bedrijfsspaarregelingen
  Artikel: 33
 24. Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet
  Artikel: 2d
 25. Besluit bestrijding schadelijke organismen
  Artikel: 22
 26. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 1, 25b
 27. Besluit bijdragen justitiële kinderbescherming en vrijwillige jeugdhulpverlening
  Artikel: 2
 28. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 5, 6, 7, 11
 29. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikelen: 5, 6, 7
 30. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Artikelen: 5, 6, 7, 11
 31. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs
  Artikelen: 1, 6, 7, 7a, 9, 13, 22
 32. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikelen: 1, 5, 6, 10
 33. Besluit categorieën van verzekerden Wtz 1998
  Artikel: 1
 34. Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen
  Artikel: 3
 35. Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming universiteiten, hogescholen en onderzoekinstellingen
  Artikel: 5
 36. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 37. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
  Artikelen: 1, 3
 38. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel
  Artikel: 11
 39. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
  Artikelen: 3, 7
 40. Besluit houdende afwijking voor het jaar 1994 van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen
  Artikelen: 1, 2, 3
 41. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikel: 7
 42. Besluit nominale premieheffing Ziekenfondswet
  Artikel: 5
 43. Besluit premiedifferentiatie WAO
  Artikel: 6
 44. Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003
  Artikelen: 4, 5, 6
 45. Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering pro rata-pensioenen
  Artikel: 1
 46. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 27, 38g
 47. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 2, 8, 14
 48. Besluit stimuleringsuitkering
  Artikel: 1
 49. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 30a
 50. Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie
  Artikelen: 10, 11
 51. Besluit toepassing Ziektewet ten aanzien van partieel leerplichtige werknemers
  Artikel: 1
 52. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 53. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 54. Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden
  Artikel: 17
 55. Besluit uitvoering voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 5
 56. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 7, 21
 57. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 5
 58. Besluit vaststelling gemiddeld premiepercentage Werkloosheidswet en Ziektewet
  Artikel: 1
 59. Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen
  Artikel: 7
 60. Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie
  Artikel: 1
 61. Besluit voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet
  Artikelen: 7, 21, 37
 62. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 1, 3
 63. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs
  Artikelen: 1, 29, 30, 39
 64. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel: 20a
 65. Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 21a
 66. Bijdragebesluit zorg
  Artikel: 6
 67. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 6
 68. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 62, 65, 69
 69. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 70. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 71. Coördinatiewet Sociale Verzekering
  Artikelen: 2, 3, 3a, 9, 17
 72. Dagloonregelen W.A.O.
  Artikel: 1
 73. Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
  Artikel: 1
 74. Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet
  Artikelen: 2, 4
 75. Gemiddeld premiepercentage WW voor wachtgeldfonds en Ziektewet
  Artikelen: 1, 3
 76. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 77. Goedkeuring wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet
  Enig-artikel: enig-artikel
 78. Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)
  Tekst: tekst
 79. Inkomens- en samenloopbesluit Anw
  Artikelen: 1, 3
 80. Inkomensbesluit AOW 1996
  Artikel: 3
 81. Inkomensbesluit IOAW
  Artikel: 7
 82. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 83. Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering
  Artikelen: 4, 4a
 84. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 61, 62
 85. Invoeringswet arbeid en zorg
  Artikel: I
  Paragraaf: Ziektewet
 86. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: IV, LVI, LVII
 87. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
  Artikelen: 1, 4, 17, 28, 63, 64a, 78
  Hoofdstuk: IV
 88. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 6
 89. Loonbesluit overheidswerknemers
  Artikel: 1a
 90. Nadere regels berekening premieloon bij samenloop
  Artikelen: 1, 4
 91. Nadere regels maximumdagloon en franchises WW
  Artikelen: 4, 6
 92. Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen
  Artikelen: 1, 2
 93. Premiepercentage voor de w.w. dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds en voor de Ziektewet per 1 januari 1994
  Artikelen: 1, 3
 94. Recht op ziekengeld in geval van meer dan één dienstbetrekking
  Artikel: 1
 95. Regeling SUWI
  Artikelen: 3.2, 3.4
 96. Regeling beperking voorwaarden ziekenfondsverzekering voor personen van 65 jaar of ouder
  Artikel: 1
 97. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 1, 2, 4
 98. Regeling samenloop van ziekengeld met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de AAW en de WAO
  Artikelen: 1, 3
 99. Regeling sanctionering overtreding inlichtingenplicht
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 100. Regeling spaarloon politie
  Artikelen: 3, 11
 101. Regeling terugvordering geringe bedragen
  Artikel: 1
 102. Regeling toekenningsprocedure WAO bij twee of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens fase 1 OOW
  Artikel: 1
 103. Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002
  Artikelen: 36b, 37
 104. Regeling vergoeding pleeggezinnen
  Artikel: 5
 105. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
  Artikel: 6
 106. Regels gelijkstelling ander inkomen met loondervingsuitkering
  Artikel: 3
 107. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 49, 106, 108
 108. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
  Artikel: 49
 109. Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA
  Artikelen: 16, 17, 18
 110. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikel: 6
 111. Samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid
  Artikelen: 1, 3, 4
 112. Samenloop van ziekengeld met uitkering ingevolge de Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 1
 113. Spaarloonregeling onderwijspersoneel
  Artikel: 3
 114. Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie
  Artikelen: 3, 11
 115. Spaarloonregeling rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 3, 7
 116. Spaarloonregeling rijkspersoneel
  Artikel: 3
 117. Subsidieregeling maatschappelijk werk voor zwakzinnigen
  Artikel: 8
 118. Subsidieregeling minimumloon 1978
  Artikel: 1
 119. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikelen: 10, 11
 120. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk
  Artikelen: 10, 11
 121. Tijdelijk besluit loonsuppletie WW
  Artikel: 4
 122. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 7, 14g, 23
 123. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2, 3
 124. Uitkeringen Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) maandelijks opgeven
  Tekst: tekst
 125. Uitkeringsregeling 1966
  Artikel: 8
 126. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikelen: 2.5.1, 4.5.1
 127. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 128. Uitvoeringsbesluit premiemaximering bij samenloop verzekeringsgronden ZFW
  Artikel: 1
 129. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
  Artikelen: 1a, 22
 130. Vaststelling gemiddelde premiepercentage voor de w.w. dat ten goede komt aan het wachtgeldfonds en voor de z.w. per 1 januari 1995
  Artikelen: 1, 3
 131. Vaststelling rekenpremies ziektewet en wachtgeldfondsen
  Artikelen: 1, 3
 132. Veegwet SZW 1997
  Artikel: LXI
 133. Veegwet SZW 1998
  Artikelen: 40, 55
 134. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 135. Verrekening uitkeringen ingevolge ziektewet/wet arbeid en zorg
  Tekst: tekst
 136. Verstrekking gegevens aan directeur-generaal van de Arbeid
  Artikel: 1
 137. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XIV
 138. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.38
 139. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 140. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 141. Werkloosheidswet
  Artikelen: 11, 19, 27g, 34a, 55, 78a, 85, 92, 97d
 142. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:16, 3:6, 7:22
 143. Wet arbeid mijnbouw Noordzee
  Artikel: 3
 144. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 7, 8, 54
 145. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 6, 46
 146. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 3, 8
 147. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: I, VIII
 148. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: XVIII
 149. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 150. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 12
 151. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 152. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 11
 153. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.2.1, 2.2.4a, 2.4.1
 154. Wet eigenrisicodragen Ziektewet
  Artikel: I
 155. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 33
 156. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 4, 14
 157. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20f
 158. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20f
 159. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.103
 160. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 15, 16, 17
 161. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen: 1, 3, 10, 67
 162. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 6, 7a, 19, 29g, 40, 41, 43c, 78
 163. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 121, 132, 170
 164. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11, 35, 35g
 165. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 166. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 46a
 167. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 126, 138, 184
 168. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 84b, 96o, 98b
 169. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20
 170. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 12, 30, 52, 54, 61
  Paragraaf: 2
 171. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 10, 25, 36, 41, 43, 62, 83, 86, 90, 90a
 172. Wet premieregime bij marginale arbeid
  Artikel: 1
 173. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 33, 55, 58, 59, 60
 174. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XVI
 175. Wet terugdringing ziekteverzuim
  Artikelen: XV, XXI
 176. Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
  Artikel: XXXIV
 177. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 28
 178. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 19
 179. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: I
 180. Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht
  Artikel: I
 181. Wetboek van Koophandel
  Artikelen: 415a, 415b, 415h
 182. Wijziging Regeling waardering loon in natura 2000
  Artikelen: III, IV
 183. Wijziging dagloonregels
  Artikelen: II, V
 184. Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
  Artikelen: II, V
 185. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 186. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 187. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 188. Wijziging van de op grond van artikel 40, derde lid, w.a.o. en artikel 32, vierde lid, Ziektewet getroffen regelingen
 189. Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, enz. (het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel)
  Artikelen: II, III, X
 190. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 191. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikelen: I, IX
 192. Wijzigingswet Ziektewet, enz.
 193. Ziekenfondswet
  Artikelen: 3, 5
 194. Ziekengelduitkering bij bijzondere werktijdregeling
  Artikelen: 4, 6
Terug naar begin van de pagina